Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Лаборатория по клинична микробиология и вирусология


 

Микробиологичната лаборатория

Микробиологичната лаборатория при УМБАЛ „Лозенец“ изпълнява важни функции:

1. Диагностициране на етиологията на инфекциите и определяне на антибиотичната чувствителност на причинителите;

2. Активно участие в провеждането на Рационална антибиотична политика (Antimicrobial stewardship);

3.Дейности по Контрола на инфекциите.

Девизът на лабораторията е: “Все по-нататъшно усъвършенстване за оптимална грижа на пациента“.

Микробиологичната лаборатория участва в Националния (НЦЗПБ) и Международния (EARSS, ECDC) контрол на качеството с отлични оценки в получените сертификати. Лабораторията работи с НЗОК: болнични и амбулаторни пациенти.

Клинико-микробиологични изследвания

Обект на изследване са материали от болнични и амбулаторни пациенти: за изолиране и идентифициране на причинителите на инфекции (бактерии и медицински значими гъбички) и определяне in vitro на чувствителността им към антибиотици и антимикотици от разнообразни материали (секрети: гърлен, носен, ушен, ранев, очен, влагалищен, уретрален; храчка, урина, фецес, хемокултура, ликвор, пунктати, и други), вкл. чрез молекулярно-генетично изследване за взискателни микроорганизми като Chlamydia и Mycoplasma, както и серологични проби за установяване на клинично-значими титри на антитела при някои заболявания. 

Приоритетни направления в работата на Лабораторията са: Клинична микробиология, антимикробна химиотерапия, антибиотична резистентност, антибиотична политика, контрол на инфекциите, бързи методи за диагностика.

 

Медицинският екип се състои се от високо квалифицирани специалисти. Началник на лабораторията е  проф. Д-р Емма Кьолеян, дм, специализирала във Франция, Великобритания, Нидерландия и Индия; член на български и международни научни дружества, носител на национални и международни награди.

В диагностиката участват петима високо специализирани медицински лаборанти – професионални бакалаври, от които трима с допълнително висше образование.

Болничната хигиена се ръководи от опитния епидемиолог д-р Мариана Иванова, отговарящ за контрола и превенцията на ВБИ, както и със специфични задачи по COVID-19.Лаборатория по клинична вирусология

Дейността на лабораторията по вирусология е насочена към определяне на причинителя на вирусната инфекция и към изследване на имунния отговор към него с помощта на високо информативни и съвременни молекулярни методи, бързи антигенни тестове и серология.

Вирусологията е бързо развиващо се направление в медицинската наука и практика и лабораторията непрекъснато подобрява и обновява набора от изследвания с цел да предложи най-добрите възможности на нашите пациенти.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, която позволява получаването на обективни, точни и бързи резултати и коректна интерпретация. Квалификацията на служителите е висока и е в съответствие с приетите стандарти. Ежегодно, лабораторията по вирусология участва в програми за външен контрол на качеството, включително международен.

Към настоящия момент в лабораторията по вирусология се правят изследвания за:

Получените резултати от вирусологичните изследвания трябва да се интерпретират заедно с анамнезата, клиничната картина и данните от придружаващите изследвания.

Лабораторията работи с НЗОК.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Лаборатория по клинична микробиология и вирусология