Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

История на Университетска болница „Лозенец“
15.04.1948 г. – създава се Правителствена поликлиника

15.04.1948 г. – създава се Правителствена поликлиника.

Университетска болница „Лозенец“ е създадена през 1948 г., по подобие на практиката в бившите социалистически страни, като Правителствена поликлиника със задачата да осигурява здравно и профилактично обслужване на служителите във висшите държавни и правителствени институции. Лечебното заведение се е намирало на ул. „Бъкстон“ 6 в София.УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Учредява се Правителствена обединена болница

Развитието и разширяването на дейността на Правителствена поликлиника през годините налага нова организация на диагностично-лечебната дейност и разширяването на нейната база.
Така през 1952 т. с Решение на Министерския съвет се създава Правителствена обединена болница, която заема сградите на сегашната Университетска болница по ендокринология на ул. „Дамян Груев“.
Първият директор на болницата е д-р Вера Филипова, която заема този пост до 1964 година.

1952

Болницата се премества в нова сграда в кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“.

Знаков момент в развитието на болничното заведение е преместването му в нова сграда в кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“. Това е местонахождението на медицинския комплекс и до днес.
Сградата е проектирана и построена съобразно водещите световни образци за този тип клинични заведения, в паркова среда, с оптимално функционално взаимодействие между диагностично-лечебните структури, параклиничните, административните и спомагателните звена.

Лечебното заведение е оборудвано с модерна за времето си диагностична и лечебна апаратура. Така болницата се оформя като съвременно клинично заведение с основна насоченост в профилактика, диагностика и лечение на контингента от висши партийни, държавни, правителствени и обществени дейци.

1964

Преименувано на „Първа клинична болница Д-Р Кирил Хафезов“.

Болницата е преименувана на Първа клинична болница „Д-р Кирил Хавезов“. Следват години на промени в статута на болничното заведение, без съществено да се изменят функциите, обхватът на дейностите и обслужваната част от обществото.

1983

Промяна на името на болницата

Болницата е включена в състава на новосъздадената Военномедицинска академия и е преименувана в База „Лозенец“. През този период, в съответствие с натрупания опит и наличието на лекари и финансови средства, в болницата се полагат основите на инвазивната кардиология и кардиохирургията.

1989
7 Април 1989 г.
УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД


УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Водещи и известни български медици

Плеяда от водещи и известни български медици са прилагали своите знания, умения и професионален опит в болничното заведение от създаването й до наши дни и са допринесли за издигане на неговия авторитет през годините. По-известни от тях са: д-р Кирил Хафезов, проф. Анастасов, доц. Андреев, проф. Белоев, д-р Бойкикева, проф. Бусаров, проф. Добрев, проф. Дойчинов, проф. Недкова-Братанова, проф. Сивчев, проф. Симеонов, проф. Странски, проф. Томов, проф. Цанков и мн. Др.УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Създаване на Клинична болница „Лозенец“

Нов етап в развитието на болницата е преобразуването ѝ отново като самостоятелно лечебно заведение с Постановление на Министерския съвет през 1994 г. за създаване на Клинична болница „Лозенец“ като държавно здравно заведение. Първоначално Клинична болница „Лозенец“ е в състава на Военномедицинска академия (ВМА), а впоследствие е на пряко подчинение на Министерството на отбраната.

1994
12 Август 1994 г.

Лечебното заведение придобива статут на държавно здравно заведение – МБАЛ „Лозенец“ към Министерски съвет

Повратен момент в развитието на болница „Лозенец“ е 1999 година, когато болничното заведение придобива статут на държавно здравно заведение – МБАЛ „Лозенец“ към Министерски съвет.

1999
07 Септември 1999 г.

Учебно-клинична база на Медицински факултет

Болница „Лозенец“ е обявена за учебно-клинична база на новооткрития Медицински факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
С Постановление № 316/19.12.2003 г. на Министерския съвет, болничното заведение е обявено за учебно-клинична база на новооткрития със същото постановление Медицински факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2003
19 Декември 2003 г.

Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец"

Създава се Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец", наричан по-нататък "СOK "Лозенец". Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец" осъществява спортни и здравни дейности и програми.

2011
8 Април 2011г.

Създаване на ТД МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Решение на Министерски съвет № 693 Болница „Лозенец“ е преобразувана от лечебно заведение по чл. 5 от ЗЛЗ в търговско дружество МБАЛ „Лозенец“ ЕАД с принципал Министерство на здравеопазването.
Като правоприемник на Болница „Лозенец“ новото дружество продължава да е основна база за обучение на студенти, специализанти и докторанти на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.

2019
21 Ноември 2019 г.
УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД


Днес УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Днес УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД е многопрофилно лечебно заведение,

специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности.

Екипът от висококвалифицирани специалисти извършва научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика и прилага съвременни медицински технологии. В болницата се провежда и обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти при условията и по реда на чл. 80, а, ал. 2 и чл. 90 от Закона за лечебните заведения и Наредба № 31 на Министерство на здравеопазването.

Болница „Лозенец“ извършва:

  • диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
  • наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;
  • наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
  • профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
  • мерки за укрепване и опазване на здравето;
  • трансплантация на органи, тъкани и клетки

Предвид статута на болницата като национално многопрофилно лечебно заведение, посочените профилактични и диагностично-лечебни дейности се извършват както за определени с Решение на Министерски съвет категории лица от държавните и обществени институции, членовете на Дипломатическия корпус в Република България и официални чуждестранни делегации, така и за всички български и чужди граждани на основа на договори с Националната здравноосигурителна каса и/или доброволни здравноосигурителни фондове, срещу заплащане от физически лица и по договори с юридически лица.

През последните години УМБАЛ „Лозенец“, освен че развива основните медицински направления, се специализира в съвременните и водещи диагностични и лечебни дейности като: образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска хирургия и др. Тя се превърна в съизмеримо с европейските и световни стандарти лечебно заведение както по материална база, така и по организация и ефективност на диагностично-лечебната дейност. Това даде възможност за внедряване на много иновации в лечебната практика и превръщане на болницата в модел за развитието на останалите болнични заведения в страната.

Болница „Лозенец“ се утвърди и като университетско лечебно заведение.

За развитието на болницата през годините изключително много са допринесли и нейните ръководители. Всички те едновременно са притежавали опита и качествата на добри административни управленци и изключителни медицински професионалисти.
Може да ги разгледате тук