Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Епщайн-Бар вирус (EBV)


Вирусът Епщайн-Бар е разпространен повсеместно и причинява инфекциозна мононуклеоза предимно при младежи, а при малки деца инфекцията обикновено преминава безсимптомно. Предава се при контакт със слюнка, но е възможно заразяване и при кръвопреливане, или трансплантация на органи. Над 95% от възрастното население е носител на вируса. Той остава латентен в организма и може да се реактивира, най-вече при имунокомпрометирани пациенти. Серологичната диагностика на инфекциозната мононуклеоза включва различни тестове за откриване на антитела срещу вирусните антигени. В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва както серологична, така и молекулярна диагностика на Епщайн-Бар вирус, с проби от венозна кръв.

EBV VCA IgM са антитела срещу капсидните антигени на вируса (от обвивката на EBV), които се появяват по време на литичната фаза. Те се откриват в 100% от случаите и са показател за първична/остра инфекция. В лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“ този тест е качествен, автоматизиран, чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се изчислява автоматично в съответствие със стандарт. Резултатът се получава до 48 часа. Анализът и интерпретацията се извършват от лекар със специалност Вирусология.

EBV EBNA IgG са антитела срещу ядрените антигени на EBV, които се синтезират през латентния период. Откриват се приблизително при 95% от преболедувалите пациенти и се изследват, за да се разграничи остра от хронична инфекция. Тестът, извършван в лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“ е също качествен, автоматизиран, въз основа на ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се получава до 48 часа. Анализът и интерпретацията се извършват от лекар със специалност Вирусология.

EBV VCA IgG са антитела срещу капсидните антигени и се доказват в почти 100% от случаите. Те се появяват във фазата на възстановяване и са показател за минала инфекция. Остават в организма за цял живот. В УМБАЛ „Лозенец“ се изработва полуколичествен и количествен тест за EBV VCA IgG антитела по метода ELISA (ензимно-свързан имуно-сорбентен анализ). Резултатът се получава до пет работни дни. Анализът и интерпретацията се извършват от лекар със специалност Вирусология

Количествен EBV PCR е молекулярен метод за доказване и количествено определяне на Епщайн-Бар вирусна ДНК в проби от кръв или ликвор. Количественото изследване за EBV ДНК е силно препоръчително при имунокомпрометирани пациенти. Такива са трансплантирани лица, които са с висок риск от развитие на тежко протичаща EBV инфекция в посттрансплантационния период, поради имуносупресивната терапия. Доказването на патогена чрез полимеразна верижна реакция (PCR) става чрез детекция на специфичен участък от неговия геном. В лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва т.нар. real-time PCR, при който продуктът на реакцията се открива чрез флуоресцентни багрила. Резултатът се получава до седем работни дни. Анализът и интерпретацията се извършват от лекар със специалност Вирусология.