Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Хепатит С вирус (HCV)


Вирусът на хепатит С причинява чернодробно възпаление, а заболяването често прогресира до хроничен хепатит С, с повишен риск от чернодробни усложнения като цироза и хепатоцелуларен карцином. Заразяването става главно по кръвен път. Диагностицирането на HCV инфекция става чрез индиректни или директни вирусологични тестове. Индиректните серологични тестове откриват антитела срещу хепатит С вирус в серума на пациента. Положителният резултат показва минала или текуща HCV инфекция. За да бъде потвърдена настояща инфекция е необходим директен тест за доказване на вирусна РНК (PCR). Резултатите са от значение за определяне на продължителността на терапията. Вирусът на хепатит С съществува в 7 различни форми, познати като генотипове и над 67 субтипове. В зависимост от вирусния генотип варира и лечението на инфекцията. В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се извършват и директни, и индиректни тестове, с проби от венозна кръв.

Anti-HCV е автоматизиран тест за откриване на IgG антитела срещу хепатит С вирус, чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатът се получава до 48 часа. Анализира се и се интерпретира от лекар със специалност Вирусология.

PCR HCV количествен

PCR HCV типизиране