Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Медицински център

Медицински център „Лозенец“ ЕООД функционира от 01.06.2021 година и предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. Центърът разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит. Лечебното заведение има издадено разрешително за осъществяване на дейности по следните специалности - Клинична лаборатория, Образна диагностика, Лаборатория по микробиология, Клинична хематология, Клинична имунология, Обща и клинична патология, Трансфузионна хематология, Кожни и венерически болести, Психиатрия, Педиатрия, Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести, Детска пневмология и фтизиатрия, Ортопедия и травматология, Урология, Кардиология, Клинична алергология, Акушерство и гинекология, Физикална и рехабилитационна медицина, Очни болести, Съдова хирургия, Гастроентерология, Нефрология, Хирургия, Детска ендокринология, Ушно-носно-гърлени болести, Неонатология, Неврология и Пневмология и фтизиатрия.

Медицински център „Лозенец“ има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и обслужва пациенти от цялата страна за прегледи от специалисти и извършване на високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания както с направления (бл.3, бл.№3А и бл.№4), така и за платени медицински услуги по утвърден ценоразпис.

С бл. №3 пациентите могат да се консултират със специалист по:

Кожни и венерически болести
Психиатрия
Педиатрия
Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести
Детска пневмология и фтизиатрия

Прегледи и високоспециализирани дейности по НЗОК с бланки №3 и №3А се осъществяват в кабинетите по:

Ортопедия и травматология
Урология
Кардиология
Клинична алергология
Акушерство и гинекология
Физикална и рехабилитационна медицина
Очни болести
Съдова хирургия
Гастроентерология
Нефрология
Хирургия
Детска ендокринология

Медико – диагностични дейности и изследвания с бл.№4 се осъществяват в обособените лаборатории и отделения без легла:

Клинична лаборатория
Отделение по образна диагностика
Лаборатория „Клинична микробиология“ – с осъществяване на дейности по специалност „Клинична вирусология“
Клинична хематология
Лаборатория по „Клинична имунология“
Обща и клинична патология
Лаборатория по „Трансфузионна хематология“

На свободен прием работят специалисти по специалностите:

Ушно-носно-гърлени болести
Неонатология
Неврология
Пневмология и фтизиатрия