Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обществени поръчки


"Доставка на лабораторни реактиви и консумативи"

“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделение по асистирана репродукция”

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

„Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория“

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология"

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция

Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

„Доставка на медицински изделия за отделение по Образна диагностика“

„Доставка на течен кислород и други медицински газове за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

„Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура“

"Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства"

„Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение“

„Доставка на абдоминални и торакални стент-графт системи“

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

"Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за нуждите на болница "Лозенец""

"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на специализирана апаратура за Клинична лаборатория за биохимични, имунологични и хематологични изследвания с доставка на резервни части"

“Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

“Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани”

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

„Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок ”

“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделението по асистирана репродукция”

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““

“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“”

„Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в болница „Лозенец ““

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”

“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология”

„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”

“Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”

“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на болница "Лозенец"”

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистрирана репродукция

Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец"

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на Автоматизирана система за управление на лекарства и медицински консумативи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части болница „Лозенец” с доставка на резервни части”

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части“

Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции”

Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура

Доставка на гориво за отопление

Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец““

“Абонаментно поддържане на климатичната техника в Университетска болница „Лозенец” с доставка на консумативи и резервни части”

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции

Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

“Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

„Доставка на медицински изделия и консумативи еквивалентни за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S" за период от 12 месеца

Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи” за период от 12 месеца

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца“

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”

Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

Предоставяне на юридически консултации на Болница "Лозенец" във връзка с прилагането на ЗОП

“Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за нуждите на болница "Лозенец"”

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

“Доставка на реактиви за кръвен анализ и консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнит

“Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции”

„Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1 ”

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”

„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”

“Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура”

Договаряне без обявление по ЗОП: “Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца от сключване на договор"

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

“Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции”

Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции

“Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене в Университетска болница „Лозенец“ за период от 12 месеца”

„Абонаментно софтуерно поддържане на внедрените програмни продукти, в болница „Лозенец””

“Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 месеца

“Доставка на медицински изделия, консумативи, разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец “ по обособени позиции

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

“Абонаментно софтуерно поддържане на внедрените софтуерни пакети и подсистеми на програмен продукт Mаconomy (Client/Server version) на Deltek в болница „Лозенец””

„Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок от 24 месеца”

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски за срок от 12 месеца

Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

Договаряне без обявление: Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1

Договаряне без обявление: Доставка на резервана част за магнитно резонансен томограф при условията на изключителна спешност.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

“Доставка на КАТЕТРИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЗА СИСТЕМА RDN за нуждите на КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ Болница „Лозенец”

Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на отделение по хемодиализа в болница „Лозенец”

“Доставка по обособени позиции на специализирана, регистрираща хартия за работата на медицинска техника и апаратура в болница „Лозенец”

Доставка по обособени позиции на медицински изделия и консумативи за отделение по УНГ, в болница „Лозенец”, за период от 24 месеца от сключване на договор

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа в болница „Лозенец”

“Доставка по обособени позиции на консумативи за отделение по „Хемодиализа” , в болница „Лозенец”, за период от 24 месеца от сключване на договор”

„Доставка на консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове” за период от 24 месеца от с

„Доставка на резервни части /рентгенова тръба, хаубе и модул за управление на анода/, еквивалентни за графично - скопичен дигитален рентгенов апарат с дистанционно управление PRESTIGE II MPH65 DRS”

Aбонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях, по обособени позиции за период от 12 месеца от сключване на договор

Рамково споразумение за доставка на резервни части еквивалентни за уредби с източници на йонизиращи лъчения, магнитен резонанс и ехографски апарати, периферни устройства към тях” по обособени позиции, за период от 36 месеца от сключване на договор

Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ“

ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА ЛОГИСТИЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ВЪТРЕБОЛНИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

„Доставка на лабораторно оборудване, обзавеждане, консумативи и софтуер за нуждите на лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика в Университетска болница „Лозенец”

“ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА" В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМОЩНИ ОБЕКТИ КЪМ СТОПАНСКИ БЛОК."

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ с предмет: „Доставка на консумативи за апарати ABL- 700 и ABL -800, за извършване на кръвно газови, електролитни и биохимични анализи” за срок от 48 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: “Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на резервни части, материали и консумативи) за служебните автомибили на болница „Лозенец“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” за срок от 12 месеца

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет: "НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РАЙОНА НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултипараметров анализатор за хемостазен анализ за нуждите на клинична лаборатория в Университетска болница „Лозенец”

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на медицинска апаратура” за срок от 48 месеца

Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок от 24 месеца

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧНА СТРУКТУРА - ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”ЗА ПЕРИОД ОТ 36 МЕСЕЦА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

“Доставка на консумативи за централна стерилизация и дезинфекция по обособени позиции” за период от 12 месеца

“Доставка на консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, по обособени позиции за период от 12 месеца”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология“ за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и пускане в експлоатация на специализирано обзавеждане и оборудване за болнични помещения“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за образна диагностика в Болница “Лозенец” и обучение на персонала за работа с тях “

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно сервизно поддържане на апаратура с източници на йонизиращо лъчение, по обособени позиции, включващо доставка на резервни части, за срок от 12 месеца”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства по обособени позиции за нуждите на отделение по „Хемодиализа” в болница „Лозенец””

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на консумативи, защитно облекло и негативоскопи за отделение по "Образна диагностика" в болница „Лозенец””

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение № 1 – за срок от една година”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хирургически контейнери, консумативи и инструменти за апарати в операционен блок по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на пликчета или опаковки за стерилизация с етилен оксид, аксесоари за дезинфекция и консумативи, детергенти и препарати за почистване по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” за срок от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Надграждане на видеоплатформи OLYMPUS в клиниката по гастроентерология към Университетска болница “Лозенец” за високоспециализирани ендоскопски изследвания и терапия”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, лабораторни реактиви за хистология и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 мес

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични медицински изделия (консумативи) по обособени позиции” за период от 1 година

"Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти извън позитивния лекарствен списък за нуждите на болница „Лозенец”, за период от 12 месеца”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на платформа за хемодинамичен мониторинг, окомплектована с консумативи, необходими за въвеждане в експлоатация и обучение на персонала ”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОНСУМАТИВИ, РАЗТВОРИ И СУХ БИКАРБОНАТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА “ЛОЗЕНЕЦ “ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини в Университетска болница „Лозенец“”

„Доставка на консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове” за срок от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на работно облекло и постелен инвентар за нуждите на Университетска болница “ЛОЗЕНЕЦ"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на системи за механична поддръжка на сърдечно съдова циркулация”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура и резервна част за ултразвуков хирургичен аспиратор“ за период

“Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

"Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили на болница "Лозенец""

Доставка на гориво за отопление