Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Грип А/Б (Influenza A/B)


Грип/инфлуенца е остро заразно заболяване, причинявано от грипни вируси A, B и C. От тях, основно А и В се проявяват със сериозна симптоматика, като инфлуенца В обичайно е с по-леко протичане. Грипният вирус тип А има субтипове, определени от основните повърхностни белтъчни антигени – хемаглутинин (H) и невраминидаза (N). Най-честите симптоми на грип са висока температура, втрисане, болки в гърлото, мускулни болки, умора. Възрастни пациенти, както и такива с потисната имунна система са в риск от развитие на тежки усложнения.

Грип A/B антиген е бърз имунохроматографски тест, извършван в лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“. Тестът може да разграничи грип А от грип В, като резултатът се получава до 15 мин. Интерпретира се като отрицателен, положителен за грип А или положителен за грип B.

PCR Influnza A/B + SARS-CoV-2 PCR позволява едновременно изследване за грип А, грип В и COVID-19 чрез високо специфичен и чувствителен RT-PCR. Извършва се с проби от горните дихателни пътища на пациенти с грипоподобни оплаквания. Чувствителността на теста зависи от стадия на развитие на инфекцията според началото на симптомите. Резултатът се получава до пет работни дни като положителен за грип А, положителен за грип В, положителен за SARS-CoV-2, и съответно – отрицателен и неопределен. Придружава се с интерпретация и препоръки от лекар със специалност Вирусология.