Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на SARS-CoV-2


Вирусът на острия, тежък респираторен синдром 2 (SARS-CoV-2) е РНК-ов вирус, който причинява заболяването COVID-19. SARS-CoV-2 може да предизвика инфекция на горните и долните дихателни пътища. Симптомите варират от леки (грипоподобни) до тежки (пневмония). Предаването на вируса става основно по въздушно-капков път. През първите 3-5 дни на безсимптомната фаза, вирусната концентрация е най-висока в горните дихателни пътища (за изследване се взимат проби от назофарингеален и орофарингеален секрет, слюнка). При прогресия на заболяването, вирусния товар в горните дихателни пътища намалява. Тогава трябва да се направи изследване на проби от долните дихателни пътища (храчка, бронхо-алвеоларен лаваж, трахеален аспират). Лабораторията по вирусология при УМБАЛ „Лозенец“ приема за изследване всички посочени материали и работи с тестове, отговарящи на изискванията на СЗО.

SARS CoV-2 Ag (антиген) се изследва с бърз имунохроматографски тест. Резултатът се отчита до 15-20 мин. и се интерпретира като положителен, отрицателен или съмнителен. Положителният резултат доказва наличие на вируса в изследваната проба, но отрицателният не изключва наличието му в количества под чувствителността на теста. В такива случаи (както и при съмнителен резултат), когато при пациентът е бил контактен на лице, положително за SARS-CoV-2 и има симптоми, е уместно да се направи и изследване за SARS-CoV-2 вирусна РНК (PCR).

PCR SARS CoV-2 е молекулярен метод, който се извършва с високочувствителен RT-qPCR. Анализира се реакцията по три вирусни гена – RdRP, N и Е. Резултатът може да зависи от времето на взимане на пробата спрямо началото на симптомите, вида и качеството на пробата. Интерпретира се като: положителен – означава наличие на SARS-CoV-2 РНК в изследваната проба; отрицателен - SARS-CoV-2 РНК не се доказва в пробата; неопределен/съмнителен – няма убедителни данни за наличие на SARS-CoV-2 РНК в пробата. Съмнителният резултат може да се дължи както на стадия на инфекцията (начало или край), така и на ползването на различни препарати за гърло и нос непосредствено преди взимането на пробата. При всеки от резултатите трябва да бъдат взети под внимание клиничната картина, данните от физикалния преглед и други изследвания (ако има), епидемиологичната експозиция. Възможно е да се поиска нова проба, особено при съмнителен резултат, или отрицателен резултат при пациент с оплаквания. Всеки резултат е придружен с интерпретация и препоръки от лекар със специалност Вирусология.

SARS CoV-2 IgM антитела се доказват на ранен етап след началото на инфекцията/ваксиниране. В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се използва автоматизиран качествен анализ, базиран на ензимно-свързан флуоресцентен метод. Резултатът се изчислява автоматично от апарата, получава се до 48 часа и се интерпретира от лекар със специалност Вирусология.

SARS CoV-2 IgG антителата срещу рецептор-свързващия участък на вирусния S-протеин са показател за отминаваща/отминала инфекция и/или ваксинация. В лабораторията на УМБАЛ „Лозенец“ се изработва полуколичествен автоматизиран тест на принципа на ензимно-свързания флуоресцентен анализ. Резултатът се получава до 48 часа, изчислява се автоматично и се интерпретира като положителен или отрицателен. Стойността на получения резултат се изразява в BAU/ml. При отрицателен резултат – не се доказват антитела, но такъв може да се получи и при много кратко време след началото на симптомите или скоро след ваксинацията, както и при имунокомпрометирани пациенти. В такива случаи е удачно да се направи ново изследване, поне 10 дни след първото. Положителен резултат означава наличие на анти-SARS-CoV-2 спайк RBD антитела. Той се получава при текуща или преминала инфекция или ваксинация. В съответствие с характеристиките на теста, стойности над 20.33 BAU/ml се приемат за положителни. Все още няма данни за ниво на антитела, което би осигурило защита срещу реинфекция.

В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва и SARS CoV-2 IgM/IgG имунохроматографски тест.