Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове” за период от 24 месеца от с

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

На 31.08.2012 г. в 13.00 часа в Административната сграда на болница „Лозенец” ще се проведе отваряне на ценово предложение на  участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на консумативи и реактиви за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове” за период от 24 месеца от сключване на договор

1. Съдържание на документацията
2. Техническа спецификация
3. Ценова оферта

Цена на документите – 9 (девет) невъзстановимим лева с ДДС, платими на касата на болницата
Документацията се закупува от 25.07.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 09.08.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 20.08.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 21.08.2012 година
Гаранция за участие в процедурата: 6 000.00 /шест хиляди/ лева« Обратно към всички поръчки