Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Обяви за обществена поръчки


„Доставка на професионални хигиенни почистващи консумативи“

„Доставка на медицински консумативи и галенови разтвори“

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в МБАЛ “Лозенец” ЕАД“

„Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене за МБАЛ “Лозенец” ЕАД”

Повторна покана за „Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ EАД"

„Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ EАД

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите от болница "Лозенец"

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

„Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”“

„Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция и стерилизация”

“Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на болница „Лозенец““

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на Болница „Лозенец"

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец"

„Застраховане на имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили и недвижими имоти“

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”

Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация

"Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”"

Доставка на рентгеново защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец“

Доставка на защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец“

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец"

„Застраховане имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили, недвижими имоти, медицинска апаратура и оборудване“

“Абонаментно обслужване, извършване на периодични технически прегледи и текущи ремонти на служебните автомобили на болница „Лозенец””

Доставка на рентгенови kонсумативи и защитно облекло за отделение по Образна диагностика

“Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца

"Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”"

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

„Доставка на система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб за нуждите на болница „Лозенец“”

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2017 г.

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

„Застраховане имущество на Университетска болница „Лозенец“ по обособени позиции“

„Доставка на резерви части, ремонт, функционални подобрения и въвеждане в експлоатация на хематологичен анализатор CELL DYN Sapphire, производство на фирма Abbott Diagnostic“

“Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец” за период от 12 месеца от сключване на договор”

“Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика” в болница „Лозенец””

“Доставка и монтаж на употребявана рентгенова тръба за ангиографска уредба Innova 2000, GE”

„Абонаментно поддържане на асансьорните уредби в Болница „Лозенец”“

Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”

Абонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения – рентгенови апарати и компютърен томограф, включително доставка на резервни части

“Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца

“Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2016 г.”

“Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация”

“Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютърна и размножителна техника за нуждите на Болница „Лозенец“”

„Застраховане имуществото на Университетска болница „Лозенец“ по обособени позиции: обособена позиция № 1 служебни автомобили, обособена позиция № 2 недвижими имоти и обособена позиция № 3 медицинска апаратура и оборудване“

“Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец” за период от 12 месеца от сключване на договор”

„Годишна абонаментна поддръжка на мозаечни и мраморни настилки в университетска болница „Лозенец““

“Доставка на апарати за нуждите на операционен блок в болница "Лозенец”

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор и осигуряване на достъп до интернет за нуждите на Университетска болница „Лозенец“ за срок от 12 месеца

Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика” в болница „Лозенец”

Комуникационно обслужване и поддръжка на уебсайт на университетска болница „Лозенец“

Доставка на консумативи за хирургия по обособени позиции

Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”

“Доставка по обособени позиции на специализирана, регистрираща хартия за работата на медицинска техника и апаратура в Болница „Лозенец””

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец”“

Абонаментното поддържане на асансьорните уредби в Болница „Лозенец”

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2015 г.