Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”

Номер в РОП: 00684-2018-0004
Обявление за обществена поръчка - 04.04.2018
Решение - 04.04.2018
Документация - 04.04.2018
Приложения към документация - 04.04.2018
Проект на договор - 04.04.2018
Техническа спецификация - 04.04.2018
Техническо предложение - 04.04.2018
Ценово предложение - 04.04.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 04.04.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 04.04.2018

Срок за получаване на оферти: 09.05.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 10.05.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-4-11 - 22.05.2018

Съобщение: На 28.06.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”. - 25.06.2018

Съобщение до „Имплатн Г" ООД: В изпълнение на чл.43, ал.2, т.1 от ЗОП, Ви беше изпратено Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП на посочения e-mail в документацията за участие на 06.07.2018 г. в 13.29 часа. В документацията за участие няма посочен факс. Възложителят публикува настоящото съобщение в профила на купувача в изпълнение на чл. 43, ал.4 от ЗОП и Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. - 06.07.2018 г.

Протокол VII-4-16/08.06.2018 - 06.07.2018

Протокол VII-4-28/05.07.2018 - 06.07.2018

Докладна VII-4-27/05.07.2018 - 06.07.2018

Решение VII-4-29/06.07.2018 - 06.07.2018

Обявление за възложена поръчка - прекратена обособена позиция - 26.07.2018

Обявление за възложена поръчка - 31.08.2018

Договор VII-4-41 - 31.08.2018

Договор VII-4-50 - 31.08.2018

Договор VII-4-44 - 31.08.2018

Договор VII-4-45 - 31.08.2018

Договор VII-4-46 - 31.08.2018

Договор VII-4-47 - 31.08.2018

Договор VII-4-48 - 31.08.2018

Договор VII-4-51 - 31.08.2018

Договор VII-4-42 - 31.08.2018

Договор VII-4-52 - 31.08.2018

Договор VII-4-49 - 31.08.2018

Договор VII-4-43 - 31.08.2018

Договор VII-4-54 - 01.10.2018

Обявление за възложена поръчка - 01.10.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-50 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-46 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-45 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-47 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-48 - 27.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-4-52 - 16.01.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-49/прекратяване/ -04.02.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-50 - 21.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-51 - 21.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-44 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-45 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-46 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-47 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-48 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-41 -  22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-42 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-43 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-54 - 22.08.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-82 - 30.12.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-4-83 - 30.12.2019

Обявление за изпълнен договор VII-4-50 - 09.04.2020

Обявление за изпълнен договор VII-4-41 - 30.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-4-43 - 30.06.2020

Обявление за изпълнен договор VII-4-42 - 02.02.2021

Обявление за изпълнен договор VII-4-51 - 02.02.2021

Обявление за изпълнен договор VII-4-54 - 02.02.2021« Обратно към всички поръчки