Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по кардиохирургия

Клиниката по кардиохирургия разполага със стационар с многофункционални стаи с по 2 легла, операционен блок, оборудван по всички съвременни стандарти и кардиохирургичен кабинет, където се осъществява прием, контролни прегледи и извършването на амбулаторни манипулации.


Клиниката осигурява 24-часов прием и лечение на всички планови и спешни състояния, подлежащи на сърдечна операция при възрастни.

В клиниката се извършва пълния спектър от кардиохирургични операции при заболявания на сърцето, големите кръвоносни съдове и перикарда при възрастни:

  • Аортокоронарен байпас при исхемични болести на сърцето;
  • Клапно протезиране и пластика при сърдечни клапни пороци;
  • Операции на вродени сърдечни пороци на възрастни пациенти;
  • Операции при сърдечни тумори;
  • Операции на аорта при остри дисекации и хронични аневризми;
  • Резекции и пластика на левокамерни аневризми;
  • Хирургично лечение на хронична тромбемболична белодробна хипертония;
  • Поставяне на сърдечни дивайси (изкуствени сърца) – временни или постоянни, при краен стадий на сърдечна недостатъчност;
  • Извършване на сърдечни трансплантации;
  • Извършване на белодробни трансплантации.

Клиниката работи в тясно сътрудничество с Отделението по съдова хирургия и Клиниката по кардиология за осъществяване на съвместни оперативни и хибридни намеси в областта на сърдечните и съдовите заболявания.

Медицинският персонал осигурява на пациентите всички необходими грижи преди, по време и след операцията при максимален комфорт и зачитане на правата им. Оказването на комплексна, навременна и качествена помощ се гарантира от висококвалифициран екип от лекари, медицински сестри и рехабилитатори в колаборация с всички необходими други звена. Част от специалистите ни участва в обучението на студенти от специалностите медицина, медицинска сестра и ерготерапия и рехабилитация към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Клиниката по кардиохирургия разполага със съвременна апаратура и техника за качествено и пълно медицинско обслужване на своите пациенти. Трансторакалната и трансезофагеална ехокардиографска оценка се извършва с апарат Phillips EpiQ7. Пациентите в пред и следоперативния период подлежат на мониторинг 24 часа в денонощието, като има възможност и за телеметрия. Операционният блок е оборудван с всичката необходима апаратура за извършване на високоспециализирани кардиохирургични и комбинирани операции, което позволява и провеждането на видеоконферентна връзка  и излъчване на оперативните намеси пред студенти и специализанти с обучителна цел.  

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по кардиохирургия