Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологични кабинети

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД обявява  Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект:

„Клиника за дентални дейности състояща се от три броя  оборудвани стоматологични кабинета и самостоятелна стерилизационна към тях“, на адрес, гр.София 1407, ул.“Козяк“ №1 в поликлиничната част.

Срокът на отдаване под наем  е 5 /пет/ години на спечелилият участник.

Документи:

1. Обявление за търг;
2. Заявление за участие в търг;
3. Декларация за свързани лица;
4. Декларация за оглед;
5. Декларация за лични данни;
6. Договор за наем - проект.

Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден от 10.00ч до 16.30ч до крайната дата за подаване на оферти – 29.03.2023 г.
Извършването на огледа се удостоверява  чрез представяне на декларация.  Достъп до помещенията се осъществява по подадена предварителна заявка от кандидата на тел.02/9607219

Предложенията се подават всеки работен ден от 09.00 до 16.30ч от деня на публикуването на съобщението за търг до 16.30ч на 29.03.2023г. на адрес: гр.София,1407 ул.“Козяк“№1, МБАЛ“Лозенец“ ЕАД- административна сграда -деловодство. 

Предложенията ще бъдат отворени на 30.03.2023г. от 10,00 часа в на адрес, гр.София,1407 ул.Козяк“№1 МБАЛ “Лозенец“ЕАД, административна сграда. Критерият за оценяване на кандидатите е най-висока предложена тръжна цена. Предложенията, които не отговарят на одобрените образци, не са попълнени изрядно или не съдържат пълния набор от документи не се разглеждат, а подалият ги участник се отстранява.