Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по нефрология


Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД е създадена през 2011 г. с основни цели:

 • Развитие на съвременна диагностика вкл. инвазивна и медикаментозна терапия на заболяванията на бъбреците и уринарния тракт в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД;
 • Подготовка на пациенти за бъбречна трансплантация;
 • Проследяване и лечение на пациенти след бъбречна трансплантация;
 • Консултативна дейност по нефрология в рамките на болницата
 • Обучение на студенти по нефрология (на български и английски език); стажант-лекари и лекари специализиращи по направление „Нефрология“: практическо – при леглото на болния и в диагностичните кабинети, както и теоретично – лекции и семинарни занимания.

Клиниката по нефрология се разделя на:

 • Консултативен нефрологичен кабинет, обслужващ амбулаторни пациенти от цялата страна по НЗОК, пациенти с допълнително здравно осигуряване и пациенти на свободен прием. Осъществява се и регулярно наблюдение на диспансеризирани болни с нефрологични заболявания по НЗОК.
 • Стационар, в който се осъществява прием и лечение на пациенти по всички нефрологични пътеки по НЗОК. Хоспитализират се и пациенти на свободен прием.

В консултативния нефрологичен кабинет се консултират, а в стационара се приемат болни с всички заболявания на бъбреците и уринарния тракт:

1. Гломерулни заболявания:

 • Първични гломерулонефрити;
 • Вторични гломерулни увреждания при автоимунни заболявания, имунни васкули, системна амилоидоза и др.;
 • Диабетна нефропатия.
 • Други гломерулни увреждания;
 • Гломерулонефрити при бъбречнотрансплантирани пациенти.

2. Тубулно-интерситциални заболявания:

 • Остри и хронични инфекции на пикочните пътища;
 • Остри и хронични небактериални тубулно-интерситциални нефрити.

3. Съдови заболявания на бъбреците

4. Остра бъбречна недостатъчност

5. Хронична бъбречна недостатъчност в целия й спектър

 

 Диагностични методи:

Лабораторни изследвания на кръв и урина: ПКК, CRP, СУЕ, кръвно-газов анализ, биохимия, електролити, липидни профили; НОМА индекс, гликиран Хб, хормони, туморни маркери, коагулационен статус...

Урина – пълен анализ със седимент, микробиологично изследване на урина за специфична и неспецифична флора. Изследване на 24 часова колекция на урина за МАУ (микроалбуминурия), ПУ (протеинурия), клирънси на електролити и други.

Образни изследвания:

Консултативният нефрологичен кабинет разполага с модерна система за ултразвукова диагностика серия EPIQ, PHILIPS

Конвенционална (B-mode) абдоминална ехография; Doppler ултразвуково изследване на бъбречните съдове...

На територията на болницата, всички пациенти имат възможност за осъществяване на :

 • Компютърна аксиална томография – нативна и с контраст;
 • Магнитно-резонансна образна диагностика.

Ендоскопски изследвания на отделителната система в сътрудничество с Клиниката по урология

Микробиологични изследвания на урина и други телесни течности.

Широки пато-, имунологични и хистоморфологични изследвания.

Клиниката ползва при необходимост модерната база на Отделение по хемодиализа, разполагаща се на територията на болницата.

При необходимост, пациенти от Клиниката по нефрология се консултират с различни специалисти от болницата.

Привеждат се по спешност за лечение и проследяване пациенти от клиниката в Отделението по Реанимация или в други клиники на УМБАЛ „Лозенец“.

При донорски ситуации, екип от клиниката участва в подбора на подходящи за бъбречните трансплантации реципиенти.

Лекари от Клиниката по нефрология наблюдават бъбречнотрансплантираните пациенти в посттрансплантационния период.

В клиниката се провежда и преподавателска дейност за студенти, стажант-лекари и лекари специализиращи Нефрология:

 1. Практически упражнения, лекции и учебни визитации по Пропедевтика на вътрешните болести за студенти от ІІІ курс Медицина на български и Медицина на английски език.
 2. Практически упражнения, лекции и учебни визитации по нефрология за ІV курс медицина на български и английски език.
 3. Практически упражнения и лекции по Вътрешни болести и терапия на ІI курс, специалност „Здравни грижи“ медицинска сестра.
 4. Лекции по Вътрешни болести и терапия, II курс „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.
 5. Клиниката по нефрология е база за провеждане на държавен стаж, цикъл Нефрология за стажант-лекари VI курс Медицина и Медицина на английски език.
 6. Клиниката е и база за практически упражнения и теоретична подготовка на специализиращи Нефрология лекари.
 7. Клиниката е база за провеждане на практическата част от изпити по Пропедевтика на вътрешните болести, Вътрешни болести и терапия, Държавни изпити по вътрешни болести.
 8. Колеги от Клиниката по нефрология участват постоянно в изпитни комисии за провеждане на семестриални и Държавни изпити, съответно на студенти III, V и VI курс Медицина и Медицина на английски; изпити по Вътрешни болести на специалисти по „Здравни грижи“ - медицинска сестра II курс и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ II курс .
 9. Началникът на Клиниката участва в Държавна изпитна комисия за признаване на клиничната спецалност Нефрология.

В клиниката се развива широка научно-изследователска дейност:

 1. Активно участие с доклади, научни съобщения и постери на национални и международни научни форуми;
 2. Публикации и научни съобщения във водещи наши и чуждестранни медицински издания с висок Импакт фактор – IF;.
 3. Участия в национални и международни научни проекти.
Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по нефрология