Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Даниела Арабаджиева


Лекар-специалист

Клиника по нефрология

Специалност
Нефрология
Вътрешни болести

График прегледи

Вторник и Четвъртък :
13:00 - 15:00
НЗОК - Понеделник:
16:00 - 18:00

д-р Даниела Маринова Арабаджиева  завършва медицина в Медицински Университет – София през 1999 година.

Професионалната си дейност започва през 2000 г. като лекар-ординатор в Центъра за спешна медицинска помощ – София-град.

От 2005 г. е назначена на работа в УБ „Лозенец“, Клиника „Вътрешни болес-ти“, отделение „Гастроентерология и пулмология“.

През 2016 г. е преназначена в Клиника по „Нефрология“.

Има завършени:

Курсове по - Спешна помощ в ИСНМП  „Пирогов” и Диагностика и лечение на хроничните, невирусни заболявания на черния дроб – МУ, гр. София: и

Следдипломни квалификации към - Академия „Кардиология“: Академия „Нефрология“ и Съвременни перспективи в диагностиката на миелопролифе-ративните болести.

От 2010 г. до настоящия момент заема академична длъжност - асистент към Медицински факултет при СУ „Климент Охридски“, Катедра  „Вътрешни болести“.

Проявява интерес към ехографската диагностика и лечение на заболяванията на вътрешните органи. Има редица публикации в български и чуждестранни научни списания.

Член е на - Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрологияРегистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540