Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Велислава Димитрова, д.м.


Началник клиника

Клиника по нефрология

Специалност
Нефрология
Вътрешни болести

График прегледи

Понеделник-Петък:
09:30 - 13:00
НЗОК - Вторник и Четвъртък:
16:00 - 18:00

Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова завършва специалност „Медицина“ в Медицинска Академия гр. София. Има признати клинични специалности „Вътрешни болести“, „Нефрология“ и „Клинична фармакология и терапия“, както и образователна и научна степен „Доктор“.

Придобива признати правоспособности за извършване на бъбречни биопсии под ехографски контрол и по Ултразвукова диагностика в нефрологията; Доплерова ехография в нефрологията; Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво; Конвенционална ехография и ехография на повърхностни структури. Притежава сертификати за преминати обучения по GCP, обучение за диабетно болни в Heinrich-Heine Universitaet, Дюселдорф, Германия и редица други обучения.

От 2011 година работи в УМБАЛ „Лозенец“. От 2015 година е Доцент по Вътрешни болести и нефрология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на „Катедра вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“ към Медицински факултет на СУ „Климент Охридски“. Преподавател по вътрешни болести и нефрология към МФ на СУ. От 2015 е Началник на Клиника по нефрология в УМБАЛ „Лозенец“. Освен диагностичната и лечебна нефрологични дейности в нефрологичния кабинет, клиниката и болницата, участва в подбора на реципиенти за бъбречни трансплантации от трупен и жив донор. Участва в наблюдението и лечението на бъбречно трансплантираните болни. Член на Комисия по Етика.

Доц. д-р Димитрова има редица публикации в български и водещи международни списания с IF, участия с презентации и постери в национални и международни научни форуми, както и участва в написването на 5 учебника.

Член на Български Лекарски Съюз; Научно-медицинско дружество по нефрология, диализа и трансплантация, България - член на управителния съвет; EDTA, International Society of Nephrology; Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината – БАУМ.

Доц. д-р Димитрова има подчертани клинични и научни интереси в областта на вътрешните болести, нефрологията, бъбречната трансплантология, клиничната фармакология и терапия, клиничните проучвания на нови лекарства и преподавателската дейност.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540