Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части”

“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

“Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на болница "Лозенец"”

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистрирана репродукция

Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура

“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

Доставка на топлинна енергия с топлоносител "гореща вода", за нуждите на болница "Лозенец"

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на Автоматизирана система за управление на лекарства и медицински консумативи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части болница „Лозенец” с доставка на резервни части”

Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части“

“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции”

Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология и за ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура

Доставка на гориво за отопление

Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец““