Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделение по асистирана репродукция”

Дата: 08.06.2020 08:54:34

Номер в РОП: 05947-2020-0009

Обявление за обществена поръчка - 17.06.2020

Решение - 17.06.2020

Документация - 17.06.2020
Приложения към документация - 17.06.2020

Проект на договор - 17.06.2020

Техническа спецификация -17.06.2020
Техническо предложение - 17.06.2020 
Ценово предложение - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml -17.06.2020

Срок за получаване на оферти: 20.07.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.07.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ  "Лозенец" ЕАД.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 23.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделение по асистирана репродукция”.

Протокол VII-10-6 - 30.09.2020

Доклад VII-10-7 - 30.09.2020

Решение за класиране VII-10-8 - 30.09.2020

Обявление за възложена поръчка - 08.02.2021

Договор VII-10-11 - 08.02.2021