Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на течен кислород и други медицински газове за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

Дата: 13.02.2020 11:16:04

Номер в РОП: 05947-2020-0001

Обявление за обществена поръчка - 23.03.2020

Решение - 23.03.2020

Документация - 23.03.2020 
Приложения към документация - 23.03.2020

Проект на договор - 23.03.2020

Техническа спецификация - 23.03.2020 
Техническо предложение - 23.03.2020 
Ценово предложение - 23.03.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.03.2020 
ЕЕДОП - espd-request.xml - 23.03.2020

Срок за получаване на оферти: 27.04.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 28.04.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 30.04.2019

Срок за получаване на оферти: 02.06.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течен кислород и други медицински газове за нуждите на МБАЛ "Лозенец" ЕАД".

Протокол VII-1-7/30.06.2020 г. - 30.06.2020

Доклад VII-1-8/30.06.2020 г. - 30.06.2020

Решение VII-1-9/30.06.2020 г. - 30.06.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 17.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 21.09.2020

Договор VII-1-13 - 21.09.2020

Договор VII-1-14 - 21.09.2020

Договор VII-1-15 - 21.09.2020

Договор VII-1-16 - 21.09.2020

Договор VII-1-17 - 21.09.2020

Договор VII-1-18 - 21.09.2020

Договор VII-1-19 - 21.09.2020

Договор VII-1-20 - 21.09.2020