Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

Дата: 10.10.2019 10:59:23

Номер в РОП: 00689-2019-0013

Обявление за обществена поръчка - 10.10.2019

Решение - 10.10.2019

Документация - 10.10.2019
Приложения към документация - 10.10.2019

Проект на договор - 10.10.2019

Техническа спецификация - 10.10.2019

ЕЕДОП - espd-request.pdf - 10.10.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 10.10.2019

Срок за получаване на оферти: 22.10.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.10.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 07.11.2019г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“.

Решение за прекратяване VII-14-8 15.07.2020

Обявление за прекратяване 28.07.2020