Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

Дата: 13.06.2017 10:29:38

Номер в РОП:00684-2017-0008
Обявление за обществена поръчка - 15.06.2017
Решение - 15.06.2017
Документация - 15.06.2017
Приложения към документация- 15.06.2017
Техническа спецификация- 15.06.2017
Техническо предложение - 15.06.2017
Ценово предложение - 15.06.2017
Проект на договор - 15.06.2017


Срок за получаване на оферти: 19.07.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 20.07.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-10-15/03.08.2017 г. - 03.08.2017

Съобщение: На 19.10.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец””. -16.10.2017

Доклад VII-10-19/10.11.2017 г. - 13.11.2017

Протокол VII-10-20/10.11.2017 г. - 13.11.2017

Решение за класиране VII-10-21/13.11.2017 г. - 13.11.2017

Решение VII-10-45/08.01.2018 г. - 08.01.2018

Обявление за възложена поръчка VII-10-44/08.01.2018 - 10.01.2018

Договор VII-10-32 - 10.01.2018

Договор VII-10-33 - 10.01.2018

Договор VII-10-34 - 10.01.2018

Договор VII-10-35 - 10.01.2018

Договор VII-10-36 - 10.01.2018

Договор VII-10-37 - 10.01.2018

Договор VII-10-38 - 10.01.2018

Обявление за прекратена обособена позиция - 25.01.2018

Договор VII-10-48 - 12.02.2018

Обявление за възложена поръчка VII-10-49 - 12.02.2018

Обявление за приключване на договор VII-10-48 - 14.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-32 - 05.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-37 - 21.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-38 - 21.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-63 - 07.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-64 - 07.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-65 - 07.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-10-66 - 07.10.2019