Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

Дата: 04.01.2017 13:02:18

Номер в РОП:00684-2017-0001

Обявление за обществена поръчка - 16.01.2017

Решение - 16.01.2017

Документация - 16.01.2017
Приложения към документация - 16.01.2017
Техническа спецификация -  16.01.2017
Техническо предложение - 16.01.2017
Ценово предложение - 16.01.2017
Проект на договор - 16.01.2017

Срок за получаване на оферти: 16.02.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.02.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-1-13/02.03.2017 г. - 02.03.2017

Съобщение: На 20.03.2017 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

Протокол VII-1-21/23.03.2017 г. - 24.03.2017

Доклад VII-1-22/23.03.2017 г. - 24.03.2017

Решение VII-1-23/24.03.2017 г. - 24.03.2017

Обявление за прекратяване на обособени позиции -  10.04.2017

Обявление за възложена поръчка - 22.05.2017

Договор VII-1-35 - 22.05.2017

Договор VII-1-36 - 22.05.2017

Договор VII-1-37 - 22.05.2017

Договор VII-1-38 - 22.05.2017

Договор VII-1-39 - 22.05.2017

Договор VII-1-41 - 22.05.2017

Обявление за възложена поръчка - 05.06.2017

Договор VII-1-44/23.05.2017 - 05.06.2017

Обявление за приключване на договор VII-1-44/23.05.2017 - 28.09.2018

Обявление за приключване на договор VII-1-41/10.05.2017 -11.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-39/27.04.2017 - 11.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-36/25.04.2017-11.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-38 - 18.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-37- 18.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-1-35 - 04.02.2020