Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

Дата: 15.11.2016 16:09:04

Номер в РОП: 00684-2016- 0025

Обявление за обществена поръчка - 12.12.2016

Решение - 12.12.2016

Документация - 13.12.2016
Приложения към документация - 13.12.2016
Техническа спецификация - 13.12.2016
Техническо предложение - 13.12.2016
Ценово предложение - 13.12.2016
Проект на договор - 13.12.2016

Срок за получаване на оферти: 16.01.2017 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.01.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-35-9/26.01.2017 г. - 26.01.2017 г.

Отваряне на ценовите предложения

Дата: 09.02.2017 г

На 14.02.2017 г. в 13.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”.

Протокол VII-35-15/21.02.2017 г. - 22.02.2017

Доклад VII-35-14/21.02.2017 г. - 22.02.2017

Решение VII-35-16/22.02.2017 г. - 22.02.2017

Обявление за прекратяване на обособена позиция - 09.03.2017

Обявление за возложена поръчка - 24.04.2017

Договор VII-35-25 - 24.04.2017

Договор VII-35-26 -24.04.2017

Договор VII-35-27 -24.04.2017

Договор VII-35-28 -24.04.2017

Договор VII-35-29 -24.04.2017

Договор VII-35-30 -24.04.2017

Договор VII-35-31 -24.04.2017

Обявление за възложена поръчка - 18.05.2017

Договор VII-35-34 - 18.05.2017

Допълнително споразумение към договор VII-35-26 - 22.12.2017

Допълнително споразумение към договор VII-35-28 - 22.12.2017

Обявление за приключване на договор VII-35-29 - 30.04.2018

Обявление за приключване на договор VII-35-34 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-30 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-31 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-25 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-26 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-27 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-35-28 - 01.02.2019