Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца”

Дата: 05.08.2016 08:52:33

Номер в РОП: 00684-2016- 0023
Обявление за обществена поръчка - 27.09.2016
Решение - 27.09.2016
Документация -27.09.2016

Техническа спецификация -27.09.2016

Техническо предложение -27.09.2016

Ценово предложение -27.09.2016

Срок за получаване на оферти: 12.10.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 13.10.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-32-11/24.10.2016 - 24.10.2016

Съобщение: На 15.11.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции за период от 12 месеца“. – 10.11.2016

Протокол VII-32-14/28.11.2016 - 29.11.2016

Доклад VII-32-13/28.11.2016 - 29.11.2016

Решение VII-32-15/29.11.2016 - 29.11.2016

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 16.12.2016

Договор VII-32-19/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-20/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-21/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-22/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-23/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-24/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-25/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-26/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-27/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-28/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Договор VII-32-29/13.01.2017 г. - 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - 30.01.2017 г.

Допълнително споразумение към договор VII-32-23/13.01.2017 г. - 27.07.2017 15:23:50

Допълнително споразумение към договор VII-32-24/13.01.2017 г. - 27.07.2017 15:24:20

Допълнително споразумение към договор VII-32-25/13.01.2017 г. - 27.07.2017 15:24:37

Допълнително споразумение към договор VII-32-21/13.01.2017 г. - 04.12.2017 10:09:41

Допълнително споразумение към договор VII-32-20/13.01.2017 г. - 19.01.2018 09:14:15

Допълнително споразумение към договор VII-32-19/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-21/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-22/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-23/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-24/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-26/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-27/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-28/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-29/01.02.2017 г. - 08.01.2018

Допълнително споразумение към договор VII-32-20/13.01.2017 г. - 16.03.2018

Информация за изпълнението на договор VII-32-28 - 08.06.2018

Информация за изпълнението на договор VII-32-29 - 08.06.2018