Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца“

Дата: 04.08.2016 14:54:51

Номер в РОП: 00684-2016-0022
Обявление за обществена поръчка -  08.08.2016 14:05:01
Решение - 08.08.2016 14:05:44 
Документация - 08.08.2016 14:08:56

Техническа спецификация - 08.08.2016 14:06:00

Техническо предложение - 08.08.2016 14:06:14

Ценово предложение - 08.08.2016 14:06:55

Срок за получаване на оферти: 12.09.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 13.09.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-31-9/18.10.2016 - 18.10.2016

Съобщение: На 01.11.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца“. - 27.10.2016

Доклад VII-31-12 - 14.11.2016

Протокол VII-31-13 - 14.11.2016

Решение за класиране VII-31-14 - 14.11.2016

Обявление за прекратяване на обособени позиции -  01.12.2016

Обявление за възложена поръчка -  10.01.2017

Договор VII-31-24 - 10.01.2017

Договор VII-31-25 - 10.01.2017

Договор VII-31-26 - 10.01.2017

Договор VII-31-27 - 10.01.2017

Договор VII-31-28 - 10.01.2017

Договор VII-31-29 - 10.01.2017

Договор VII-31-30 - 10.01.2017

Информация за изпълнен договор VII-31-25 - 23.01.2018

Информация зя гаранция 30,04,2018 09:37:53

Обявление за приключване на договор VII-31-26 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-27 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-30 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-24 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-28 - 01.02.2019

Обявление за приключване на договор VII-31-29 - 01.02.2019