Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“

Дата: 03.06.2020 15:28:56

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 11.06.2020

Обява - 11.06.2020

Документация - 11.06.2020

Техническа спецификация - 11.06.2020

Техническо предложение - 11.06.2020

Ценово предложение - 11.06.2020

Информация за удължаване на срока - 26.06.2020

Протокол - 26.08.2020

Договор IX-4-20 - 19.10.2020

Договор IX-4-21 - 19.10.2020

Договор IX-4-22 - 23.10.2020

Договор IX-4-23 - 23.10.2020

Договор IX-4-24 - 23.10.2020

Договор IX-4-25 - 23.10.2020

Договор IX-4-26 - 23.10.2020

Договор IX-4-27 - 27.10.2020

Договор IX-4-28 - 27.10.2020