Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

Дата: 14.05.2020 14:17:45

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 27.05.2020

Обява - 27.05.2020

Документация - 27.05.2020

Техническа спецификация - 27.05.2020

Техническо предложение - 27.05.2020

Ценово предложение - 27.05.2020

Разяснение на основание чл. 189 от ЗОП - 03.06.2020

Протокол - 02.07.2020

Договор № IX-2-13 - 14.09.2020