Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

Дата: 12.06.2018 10:13:27

Обява - 12.06.2018

Документация към обява - 12.06.2018


Техническа спецификация - 12.06.2018

Техническо предложение - 12.06.2018

Ценово предложение - 12.06.2018

Информация за обява - 12.06.2018

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - 20.06.2018

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - 20.06.2018

Срок за получаване на оферти: 25.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 26.06.2018 г.  Час: 12:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол -  29.06.2018

Договор IX-8-10/11.07.2018 - 13.07.2018

Договор IX-8-11/11.07.2018 - 13.07.2018