Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Ангелина Трифонова


Биолог Лаборатория по клинична вирусология

Лаборатория по клинична микробиология и вирусология


молекулярен биолог, магистър по вирусология и доктор по микробиология. Бакалавърска степен по биология придобива в ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършва с отличие магистратура в СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава докторска дисертация в Медицински университет – София. Работила е във ВМА – София към Катедра военна епидемиология и хигиена. Преминава курсове за допълнителна квалификация, сред които „Вирусна филогения и молекулярно-епидемиологични методи за надзор и контрол на вирусните заболявания“, „Методология на научното изследване и медицинска статистика“. Автор/съавтор на над 40 научни публикации в наши и международни списания с над 160 цитирания.