Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Емма Кьолеян, д.м.


Началник на Лаборатория по Микробиология, Вирусология и Болнична хигиена

Лаборатория по клинична микробиология и вирусология

Специалност
Микробиология


График прегледи

Понеделник Сряда и Петък:
14:30 - 16:30

Проф. Емма Кьолеян е завършила Медицинска академия (МА) – София.

Започва работа като микробиолог в гр. Ловеч, и като асистент в МА – Плевен. От 1979 г е асистент – старши - главен асистент в Катедра Микробиология - Медицински университет София. Специализира 9 месеца в Париж, Франция, последвано от 3-месечни специализации в Nijmegen, Нидерландия; Cambridge, Великобритания и 1-месечна специализация в New Delhi, Индия. През 1997 г защитава дисертация на тема: „Аминогликозидна резистентност при клинично-значими Грам-отрицателни бактерии“, а от 2002 г е избрана за доцент в Медицински институт – МВР, където работи, впоследствие и като професор – до средата на 2021 г; в УМБАЛ „Лозенец“ е от м. септември 2021 г. Преподавател е в Нов Български университет и Медицински колеж „Й. Филаретова“ -  МУ-София.

Проф. Е. Кьолеян е автор/съавтор на повече от 395 научни работи; с повече от 800 цитирания в научната литература. Носител е на няколко награди, вкл. на Dr M Rogosa award на Американската асоциация на микробиолозите. Член е на български и международни научни дружества (Българска асоциация на микробиолозите, Българско дружество по Медицинска микробиология, Европейско дружество по Клинична микробиология и инфекциозни болести, участва в борда на Европейското дружество по Химиотерапия - Инфекциозни болести, координатор е на Международното дружество по рационално използване на антибиотиците APUA, била е представител в Международните кръгли маси по медико-биологични научни изследвания с двойствена употреба, Bethesda, USA – 2007, - 2008. )

Като член на Експертните Комитети по: - Антибиотична политика към МЗ, - Биологична защита към МС (CBRN agents) и на междуведомствени работни групи по овладяване на СПИН и сексуално-преносимите инфекции; и по превенцията на допинга в спорта, участва в написването на Националните програми по тези въпроси.

Приоритет в настоящата й работа са: Рационалната антибиотична политика, Антибиотичната резистентност, Контролът и превенцията на вътреболничните инфекции, Бързите методи в микробиологичната диагностика.

Проф. Емма Кьолеян е на разположение за консултации с пациенти всеки работен ден от 12.30 до 14.30 часа (тел. 02 9607 439).