Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

АНТИБИОТИЦИТЕ „ЧУДОДЕЙНИТЕ“ ЛЕКАРСТВА, МОГАТ ДА СТАНАТ НЕ-ЕФЕКТИВНИ, ако антибиотичната резистентност не бъде овладяна

Антибиотиците са уникални лекарства: Увреждат избирателно микроорганизмите чрез повлияване на специфични мишени, които най-често липсват в клетките на макроорганизма.

Спасяват човешки живот при тежките живото-застрашаващи инфекции: менингит, сепсис, ендокардит, пневмония, перитонит и др.

Излекуват от инфекции, които могат да имат сериозни последици и трайно увреждане на здравето: отитис медия, инфекциозен артрит, остеомиелит, инфекции на репродуктивната система.

Редица успехи в съвременната медицина стават възможни, благодарение на антибиотиците:

-         Хирургичните интервенции

-         Химиотерапията при хематологичните и онкологични заболявания

-         Трансплантациите.

Развитието на антибиотичната резистентност е сериозно препятствие в терапията на инфекциите:

-         При тежките инфекции леталитетът нараства до повече от 2 пъти.

-         Забавя излекуването, удължава болничния престой, води до продължителни курсове и ре-хоспитализация, инвалидизация.

-         Свързана е с високи здравни разходи и нерядко със странични реакции като подтискане на нормалната флора и развитие на Clostridioides difficile – асоциирана диария.

Основната причина за възникването и разпространението на антибиотичната резистентност е излишното и неправилно прилагане на антибиотиците, които упражняват селективен натиск.

Възникването й е резултат на генетични мутации (възникват с честота  10 -6 – 10 -9) и по-често на предаване на плазмиди между бактериите.

Веднъж възникнала, резистентността нараства бързо и прогресивно, като „търкаляща се снежна топка“.

Използването на антибиотиците в селското стопанство като стимулатори на растежа и за профилактика при отглеждане на животните в нехигиенични условия, е допълнителен източник, допринасящ и за контаминацията на околната среда. Затова Световната здравна организация провежда кампания One health (Едно здраве), визираща рационалното прилагане на антибиотиците в хуманната и ветеринарна медицина, в животновъдството и недопускане на контаминирането на околната среда.

Днес антибиотичната резистентност се увеличава бързо, а въвеждането на нови ефективни антибиотици намалява (Фиг. 1, по Bad bugs, no drugs, As Antibiotic Discovery Stagnates ... A Public Health Crisis Brews, IDSA, 2004).

Фиг. 1. Реципрочно съотношение между нарастващата антибиотична резистентност и намалението на нововъведени антибиотици

Какво да се направи?  - Antimicrobial stewardship (световно възприет термин) – е правителствено въведена и контролирана програма за Управление на антибиотичната политика и ограничаване на антибиотичната резистентност. Тя цели:

-         Пациентът да получи най-подходящия антибиотик/антибиотичен режим.

-         Антибиотиците да се прилагат само, когато са необходими – при значима бактериална инфекция.

-         Издаване на съвременно фармако-терапевтично ръководство, съдържащо препоръки по групи инфекции.

-         Пълноценно обучение на медицинските работници и студентите.

-         Осведоменост на обществото.

-         Научни стратегии за изследване и въвеждане на нови антимикробни средства и усъвършенстване на антибиотичната политика.

В заключение, да запазим активността на антибиотиците и за бъдещите поколения, чрез тяхната благоразумна употреба!

 

Проф. д-р Емма Кьолеян, началник Лаборатория по микробиология, вирусология и болнична хигиена в УМАЛ „Лозенец“