Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Покана към независими регистрирани одитори за изготвяне на годишен финансов отчети

П О К А Н А

от

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: 205967328,
представлявано от Д-р Христо Валентинов Стоянов - Изпълнителен директор

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да бъде предложен на едноличния собственик на капитала – министъра на здравеопазването за лице, което да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2022 г. и да извърши проверка и заверка на:

1. Годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2022 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

2. Годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД за финансовата 2022 г. /индивидуален отчет на дружеството/;

3. Консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2022г. /на група/.

/*Забележка: за т.2 страна по договора – Възложител ще бъде Медицински център „Лозенец“  ЕООД/

ВИ КАНИМ, в срок до28.10.2022 г. /петък/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1,  вашата оферта в надписана и запечатана в непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

 1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
 2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.
 • Изисквания към изпълнителя:

1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт- счетоводител;

2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

3. Да притежава опит за последните 3 /три/ години, до датата на представяне на офертата, свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.

 • Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:
 1. Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3 /три/ години;
 2. Документ, удостоверяващ образование и професионална квалификация на кандидата;
 3. Кратка биографична справка;
 4. Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението.
 5. Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП;
 6. Ценово предложение, което да е поставено в отделен запечатен плик;

                     Критерий за възлагане:

 

Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на критерий за възлагане най-ниска цена“.

Срокове на изпълнение:

 • До 15.03. 2023г. за годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“  ЕАД;
 • До 22.03.2023г. за годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД;
 • До 15.04. 2023г. за консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Място на изпълнение:

Административната сграда МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1, където се намират всички необходими документи.

Начин на плащане:

Плащането ще се извърши по банков път, по следния начин:

 • 30 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора;
 • 50 % при подписване на доклад;
 • Остатъка от 20 %  при приключване на заверката.

 

Настоящата покана да бъде обявена на интернет страницата на лечебното заведение.