Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД обявява свободни места за специализация

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Лозенец“ ЕАД обявява свободни места за специализация.

Свободно място за длъжността „лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия“.
Свободно място за длъжността „лекар, специализант по хирургия“.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да представят следните документи:

-  Заявление за кандидатстване – свободен текст

-  Автобиография – европейски формуляр

-  Мотивационно писмо

-  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и приложението към нея – ксерокопие, заверено с гриф „Вярно с оригиала“ и подпис

-  Свидетелство за придобита специалност в системата на здравеопазването(ако има такава)

-  Удостоверение за членство в БЛС

Документите се представят в Деловодството на болницата в срок до 16.30 ч. на 18.07.2022 г.

Повече информация може да прочетет тук