Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Георги Хаджидеков ще презентира пред студенти клинични случаи в образната диагностика

Семинарът се организира от Комитета по медицинско образование SCOME  към АСМБ-СУ

На 11 януари 2023 г.  от 18.00 ч. в аулата на болница „Лозенец“ ще се проведе обучителен  семинар, посветен на честите и по-рядко срещаните клинични случаи и техните патогномонични белези в образната диагностика с участието на доц. д-р Георги Хаджидеков, доказан специалист по образна диагностика в лечебното заведение и щатен преподавател към Катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ на  Медицинския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.  Разглежданите тематики  преставляват особен интерес за студентите по медицина с интереси в областта на образната диагностика. Извънучебната дисциплина има за цел  да обогати  знанията и уменията на обучаваните в интерпретиране на различни образни находки, които се срещат в клиниката.