Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Лаборатория по трансфузионна хематология


Лабораторията по трансфузионна хематология към УМБАЛ „Лозенец“ е създадена през 2016 г. Тя функционира съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицинския стандарт "Трансфузионна хематология" и всички останали подзаконови нормативни актове. 

В нея се извършва рутинна и спешна имунохематологична диагностика както на хоспитализирани пациенти в болницата, така и на здрави лица и бременни жени. Имунохематологичната диагностика е съвкупност от изследвания на кръвта, чрез които се цели осигуряване на безопасно преливане на кръв и кръвни съставки. Изследват се антигените на червените кръвни клетки, доказват се антитела специфично насочени към тях, извършват се проби за съвместимост между кръвните съставки и пациента и др.

Персоналът е висококвалифициран и с дългогодишен опит в специалността.

Лабораторията има сключен договор с НЗОК.

Лабораторията е оборудвана с нова модерна апаратура, отговаряща на всички европейски изисквания за добра лабораторна практика:

 1. Автоматизирана центрофуга за промиване на клетки;

2. Термостат и специализирана центрофуга за колоннохемаглутинационна техника

3. Клетъчен инкубатор;

4. Автоматизирана система за мониторинг и контрол на температурата;

5. Охлаждаща лабораторна центрофуга;

6. Професионални хладилници и фризер.

Често задавани въпроси

Всяка единица кръв, предназначена за кръвопреливане, се подбира съобразно АВО и Rh(D) принадлежността на реципиента. Чрез комплекс от високоспециализирани лабораторни методи се изследва на молекулярно ниво съвместимостта между кръвна проба взета от пациента и кръвните продукти, които ще му бъдат преляти. Това намалява вероятността от възникване на животозастрашаващи реакции при кръвопреливане. Тези тестове защитават както пациента, така и медицинския персонал извършващ кръвопреливането.

Изследване на антиеритроцитни антитела се извършва на всички пациенти, на които предстои кръвопреливане и на всички пациенти с предшестващи кръвопреливания, както и на всяка бременна жена при регистриране на бременността (10 - 16 гестационна седмица) и в периода от 28 до 34 гестационна седмица.

Кръвна група от системата АВО и Rh (D) антиген на пациенти се определят при всяко постъпване в лечебно заведение в случаите, когато се допуска евентуално кръвопреливане в хода на лечебния процес и на всички бременни жени при регистриране на бременността (10-16 гестационна седмица).

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Лаборатория по трансфузионна хематология