Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по образна диагностика

Отделението по образна диагностика на Университетска болница „Лозенец“ разполага с една от най-съвременните високотехнологични апаратури в България. Тя включва: уредба за магнитно-резонансна диагностика със сила на полето 3 Тесла у нас - налична само в няколко лечебни заведения в страната,  256-срезов компютърен томограф (скенер),  висок клас цифрови апарати за рентгеноскопия и рентгенография,  апарат за ултразвукова диагностика с висока разделителна способност,  двойноенергиен остеоденситометър  (за изследване на костната плътност),  ортопантограф (за панорамни рентгенографии на челюстите и зъбите) и  цифрова мобилна апаратура за рентгенови изследвания при леглото на болния.


 

Наличната апаратура позволява осъществяването на цялата гама образно-диагностични изследвания на всички органи и системи: диагностика на заболяванията на централната нервна система, заболявания на белите дробове, на сърцето и кръвоносните съдове, на вътрешните органи, на бъбреците и отделителната система, на мускулите и костите на тялото и крайниците, както и всички видове изследвания в детската и кърмаческа възраст.

Отделението е специализирано в магнитно-резонансна пренатална (преди раждането) диагностика на вродени заболявания и аномалии на плода.

Магнитно-резонансното изследване позволява получаване на срезове и образи на човешкото тяло без използване на йонизираща радиация. Силата на полето от 3 Тесла дава възможност за скъсяване на времето на изследване, което заедно с широкия отвор на пациентската маса намалява дискомфорта на пациента при процедурата. Обект на магнитно-резонансното изследване са най-често съдови и туморни заболявания на главния и гръбначния мозък, травматичните, дегенеративни и други промени в мускулно-скелетната система, на паренхимните и кухи органи в корема и малкия таз, промените и заболяванията на половата система при мъжа и жената. Приносът на магнитно-резонансното изследване на заболяванията на матката, яйчниците и простатата са неоценима помощ за клиницистите. При необходимост се прилагат контрастни средства в малки дози, което свежда рисковете от тяхното приложение до минимум.

256-срезовата компютърна томография осигурява бързи, надеждни и високоинформативни образи на органите и структурите на човешкото тяло. Най-честите показания за компютърна томография на заболяванията на белите дробове и паренхимните органи. Разграничаването на болестните изменения в редица случай налага прилагането на контрастно средство, което за конкретния пациент се въвежда автоматично чрез цифров инжектор. Многосрезовата апаратура осигурява бързо получаване на качествени образи на сърцето и кръвоносните съдове.  Възможността за вторична обработка на изображенията с висока разделителна способност увеличава диагностичната стойност на получените резултати.

Ехографските изследвания са най-често първите прилагани образни методи на диагностика. Те са без лъчево натоварване, осъществяват се бързо, могат да се прилагат многократно за проследяване, апаратурата е подвижна и позволява изследвания при леглото на болния. Апаратът е оборудван с приспособления за изследване на повърхностно и дълбоко разположени органи и структури в човешкото тяло. Ехографията се използва и при редица скринингови изследвания – за профилактика. Софтуеърът за изследването с Доплер визуализира кръвотока с всички предимства на метода. Наличната възможност за еластография е най-съвременния способ в ехографската разграничаване на измененията чрез оценка на плътността на тъканите. 

Цифровите апарати за рентгеноскопия и рентгенография доставят конвенционални рентгенови образи в цифров вид и позволяват съхраняването им в електронния архив на болницата. Този архив добавя всички образни изследвания към цифровата документация на пациента.

 

Отделението се ръководи от специалист по образна диагностика с дългогодишен стаж. В него работят хабилитиран преподавател по образна диагностика, двама редовни и двама хонорувани асистенти. В Отделението се осъществява преподаване по образна диагностика на студенти-медици от Медицински факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  на български и английски език, както и на медицински сестри и ерготерапевти. Отделението е база за специализация по образна диагностика и в него работят и се обучават шестима специализанти.  Лекарите от отделението членуват в редица международни научни и професионални организации и са автори и съавтори на голям брой научни публикации и представяния на конгреси и конференции, както в страната, така и в чужбина.

Отделението по образна диагностика на болница „Лозенец“ се ползва с висок авторитет в рентгенологичните среди в страната, сред колегите от клиниките и отделенията на болницата и сред пациентите. Грижата, вниманието  и индивидуалния подход към всеки посетил нашето Отделение, обсъждането и консултирането на резултатите от проведените образни изследвания гарантират удоволетвореността и доверието на пациентите ни.

 

Отделението работи до договор с НЗОК, със здравноосигурителни фондове и с платен прием.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по образна диагностика