Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по клинична патология

В отделението се извършва диагностична дейност чрез макроскопско и микроскопско изследване на заболели органи, тъкани и клетки на потърсилите медицинска помощ.


Въпреки че работата на патолозите се свързва предимно с извършване на обдукции (аутопсии) на починали, това е само малка част от работата на патолозите (патоанатомите). Близо 90% от диагностичната работа е ангажирана с прижизнена диагностика на пациентите с цел провеждане на адекватно лечение.

Като база на Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” отделението развива обемна преподавателска и научна дейност.

В съответствие с утвърдения за страната медицински стандарт за „Клинична патология“ в отделението се осъществяват следните дейности:

  • Морфологично-диагностична дейност на хистологични и цитологични материали от клиниките и от диагностично-консултативните кабинети на болницата;
  • Извършване на патологоанатомични аутопсии;
  • Консултативна дейност на биопсии от други лечебни заведения, както и на съдебномедицински случаи;
  • Участие в клинико-биопсични срещи, които целят изясняване на сложни в диагностично отношение случаи, както и определяне на комплексната терапия при онкологично болни;
  • Оказване на съдействие при организиране и провеждане на научни изследвания в рамките на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на национални програми на Министерството на здравеопазването.

Отделението е акредитирано като база за обучение на студенти на СУ “Св. Климент Охридски” – Медицински факултет по дисциплината “Патоанатомия и цитопатология” и обща и клинична патология за специалността “Медицина” – образователно-квалификационна степен “Магистър” – III и IV курс и на специализанти по “Обща и клинична патология”.  Обучават се и студенти по Медицинска рехабилатация и ерготерапия и медицински сестри, както и магистър-биолози.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по клинична патология