Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по педиатрия


Клиниката по педиатрия е многопрофилна и се занимава с диагностиката и лечението на широк спектър от заболявания. Осигурява 24-часова медицинска помощ, като разполага с амбулаторен кабинет (вкл. за извършване на планови и спешни манипулации). Приемат се деца от 29-дневна до 18-годишна възраст с остри и хронични заболявания.
УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД работи по договор с НЗОК и децата се приемат, диагностицират и лекуват по клинични пътеки. Клиниката по педиатрия разполага с модерна материално-техническа база, осигуряваща комфортен болничен престой и възможност за проследяване на клиничното състояние (вкл. при спешност). В помощ на диагностичния процес се осъществят образна и функционална диагностика на:

  • сърдечносъдовата система – електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, ехокардиография;
  • дихателната система – функционално изследване на дишането (ФИД), бронходилататорен тест, ФИД с натоварване, ехография на бял дроб;
  • храносмилателната система и отделителната система – ехография на корем, микционна цистоскопия;
  • ендокринната система – ехография на шийна област и надбъбречни жлези.

Работи се в тясно сътрудничество с клиничната, микробиолгичната, имунологичната и генетичната лаборатория, както и с отделението по образна диагностика, като се използват възможностите им. В Клиниката по педиатрия се осъществява консервативно (медикаментозно, инхалаторно, инфузионно) лечение, което е съобразено с последните световни тенденции.

Уникални за България са успехите на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД в областта на трансплантологията, по-специално трансплантация на черен дроб при деца. В Клиниката по педиатрия се прави предоперативна оценка на децата, нуждаещи се от чернодробна трансплантация, подготовка за тежката оперативна процедура, както и последващото активно наблюдение в краткосрочен и дългосрочен план.

В клиниката работят 7 лекари, които са специалисти по педиатрия и са с подспециалности от различни области. Клиниката е база за обучение на студенти по медицина в рамките на курса по педиатрия, както и за постдипломна специализация. В нея се осъществява и научна дейност – организиране и участие на научни срещи, конференции и симпозиуми в областта на педиатрията и нейните подспециалности. Специализантите по педиатрия придобиват практическите си умения чрез пълноценно участие в лечебно-диагностичния процес на клиниката.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по педиатрия