Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология разполага със стационар с 38 легла, поликлинично отделение с приемни кабинети и кабинети за функционална диагностика и отделение по инвазивна диагностика и терапия. Клиниката осигурява 24-часов прием и лечение на спешни случаи като остър коронарен синдром, белодробен тромбоемболизъм (БТЕ) и остра сърдечна недостатъчност.
В клиниката се извършват високоспециализирани диагностични, инвазивни и терапевтични процедури като трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове, селективна коронарна ангиография, перкутанни коронарни интервенции с имплантиране на стентове, перкутанна ангиопластика на съдове на шията, както и на долни и горни крайници, транскатетърна смяна на аортна клапа (TAVR), неоперативно затваряне на дефекти след клапно протезиране, интервенционално лечение на вродени структурни дефекти, имплантиране на постоянни пейсмейкъри, кардиовертер-дефибрилатори (ICD) и ресинхронизираща терапия (CRT).

 

Клиниката е оборудвана с най-съвременна апаратура – два ангиографа Philips Azurion Clarity, два ехографа EpiQ7 и симулатори за ехографии и перкутанни интервенции Symbionix.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Клиника по кардиология