Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

„Доставка на професионални хигиенни почистващи консумативи“

„Доставка на медицински консумативи и галенови разтвори“

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“

“Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по Хемодиализа в МБАЛ “Лозенец” ЕАД“

„Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене за МБАЛ “Лозенец” ЕАД”

Повторна покана за „Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ EАД"

„Предоставяне на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ EАД

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите от болница "Лозенец"

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

„Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”“

„Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция и стерилизация”

“Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на болница „Лозенец““

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

Доставка на сърдечни клапни протези за нуждите на Болница „Лозенец"

Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец"

„Застраховане на имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили и недвижими имоти“

Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

Абонаментно обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец”

Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация

"Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”"

Доставка на рентгеново защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец“

Доставка на защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец“

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

Отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец"

„Застраховане имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили, недвижими имоти, медицинска апаратура и оборудване“

“Абонаментно обслужване, извършване на периодични технически прегледи и текущи ремонти на служебните автомобили на болница „Лозенец””

Доставка на рентгенови kонсумативи и защитно облекло за отделение по Образна диагностика

“Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца

"Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на Университетска болница „Лозенец”"

„Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация“

„Доставка на система за кардио-пулмонарни изследвания и определяне на дифузен капацитет на белия дроб за нуждите на болница „Лозенец“”

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от болница "Лозенец" за периода до 31.12.2017 г.

„Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене при болница „Лозенец“”

„Застраховане имущество на Университетска болница „Лозенец“ по обособени позиции“

„Доставка на резерви части, ремонт, функционални подобрения и въвеждане в експлоатация на хематологичен анализатор CELL DYN Sapphire, производство на фирма Abbott Diagnostic“

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Светломир Таков
Отделение по пулмология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии