“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 месеца

Дата: 29.09.2015 09:05:30

Номер в РОП: 00684-2015-0017
Обявление за обществена поръчка VII-23-1 от 29.09.2015 г.
Решение VII-23-2 от 29.09.2015 г.
Документация 29.09.2015 15:16:43
Техническа спецификация 29.09.2015 15:17:16 
Техническо предложение 29.09.2015 15:17:46 
Ценово предложение 29.09.2015 15:17:57 
Срок за получаване на оферти: 26.10.2015г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 27.10.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-23-13 23.11.2015 15:26:44

Протокол VII-23-14 23.11.2015 15:29:50

На 26.11.2015 г. от 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 месеца

Доклад VII-23-17 14.12.2015 13:19:59

Протокол VII-23-18 14.12.2015 13:27:00

Решение VII-23-19 14.12.2015 13:27:13

Решение за частично прекратяване VII-23-20/ 15.12.2015 г. 11.01.2016 10:26:56

Информация за освобождаване на гаранция 14.01.2016 13:48:12

Обявление за възложена поръчка 20.01.2016 16:17:00

Договор VII-23-24 от 13.01.2016 г. 20.01.2016 16:17:23

Обявление за възложена поръчка 28.01.2016 13:06:29

Договор VII-23-28 от 27.01.2016 г. 28.01.2016 13:06:54

Договор VII-23-29 от 27.01.2016 г. 28.01.2016 13:07:16

Информация за освобождаване на гаранция 29.01.2016 11:38:29

Информация за освобождаване на гаранция 01.02.2016  15:20:28

Информация за гаранция 17.01.2017 16:31:14

Информация за изпълнение на договор VІІ-23-24 19.01.2017 14:50:10

Информация за изпълнение на договор VІІ-23-29 20.02.2017 15:33:34

Обявление за приключване на договор VІІ-23-41 18.10.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Щерю Бояджиев
Отделение по неонатология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии