“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Дата: 31.03.2015 09:33:07

Номер в РОП: 00684-2015-0007
Обявление за обществена поръчка: VII-12-1 от 02.04.2015 г.
Решение номер: VII-12-1 от 02.04.2015 г.
Документация - 02.04.2015 15:01:43
Техническа спецификация -02.04.2015 15:02:38
Техническо предложение - 02.04.2015 15:03:08
Ценово предложение - 02.04.2015 15:03:26

Срок за получаване на оферти: 08.05.2015 г. 16:30 часа
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 11.05.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад1 - 12.05.2015 15:07:23

Протокол1 - 12.05.2015 15:09:16

Резултати от оценката на техническото предложение на участника "Медилон" ЕООД:

време за реакция при възникнали повреди на техниката (час) - 10 т

срок за отстраняване на възникналите повреди на техниката (дни) - 10 т

гаранционен срок за извършената услуга (месеца) - 10 т

На 15.05.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница "Лозенец" ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Абонаментното поддържане на климатична техника  в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”.

Доклад2 - 18.05.2015 10:51:03

Протокол 2 - 18.05.2015 10:59:02

Решение - 18.05.2015 10:52:22

Договор VII-12-12/18.06.2015 г - 18.06.2015 15:36:06

Информация за сключен договор - 19.06.2015 г. 16:20:46

Информация за освобождаване на гаранция - 22.06.2015 11:13:05

Информация за гаранция -15.12.2016 11:21:36

Информация за плащане - 15.12.2016 13:05:06

Информация за изпълнението на договор - 15.12.2016 15:12:26« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии