“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

Дата: 19.02.2015 10:04:53

Номер в РОП: 00684-2015-0005
Обявление за обществена поръчка VII-5-1 от 19.02.2015 г.
Решение номер: VII-5-2 от 19.02.2015 г.

Документация - 19.02.2015 17:40:20
Техническа спецификация - 19.02.2015 17:40:48
Техническо предложение - 19.02.2015 17:40:59
Ценово предложение - 19.02.2015 17:41:11

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.03.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-5-6/22.04.2015 г. 22.04.2015 11:22:56

Протокол VII-5-7/22.04.2015 г. 22.04.2015 11:23:17

Доклад № VII-5-11 / 30.04.2015 30.04.2015 16:31:16

Протокол № VII-5-12/ 30.04.2015 30.04.2015 16:30:44

Резултати от оценката на техническото предложение: "Прохелт" ЕООД - 40 т.

На 12.05.2015 г. от 09.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца.

Доклад VII-5-13/13.05.2015 г. 13.05.2015 13:24:34

Протокол VII-5-14/13.05.2015 г. 13.05.2015 13:25:28

Решение VII-5-15/13.05.2015 г. 13.05.2015 13:26:16

Информация за освобожданаве на гаранция 26.05.2015  14:54:01

Информация за освобождаване на гаранция 22.06.2015 15:08:46

Договор VII-5-19/19.06.2015 г. 23.06.2015 15:21:46

Обявление за възложена поръчка 23.06.2015 г. 16:27:13

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 27.06.2016 13:12:53

Информация за плащане 16.12.2016  13:56:17

Информация за изпълнен договор - 21.12.2016 15:22:29« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии