Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

Дата: 28.10.2014 10:13:34

Номер в РОП: 00684-2014-0028

Обявление за обществена поръчка

Решение номер VII-34-2 от 29.10.2014 г.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.11.2014 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.11.2014 г. Час: 10:00

Място
Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители

Документация - 30.10.2014 09:58:32
Техническа спецификация - 30.10.2014 09:59:26
Техническо предложение - 30.10.2014 09:59:34
Ценово предложение - 30.10.2014 09:59:40

Протокол № VII-34-7 от 02.12.2014 г. - 02.12.2014 16:24:04


Протокол № VII-34-10 от 13.12.2014 г. - 13.12.2014 15:21:24

Доклад - 13.12.2014 15:22:05

На 17.12.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец““

Протокол № VII-34-12 от 18.12.2014 г. - 18.12.2014 12:32:49
Доклад 2 - 18.12.2014 12:33:03
Решение от 18.12.2014 г. - 18.12.2014 12:32:27

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - 08.01.2015 17:06:45

Информация за сключен договор

Договор за обособена поз. 4 - 19.02.2015 15:55:42
Договор за обособена поз. 5 - 19.02.2015 15:55:58

Информация за сключен договор

Договор за обособена поз. 1 - 25.02.2015 16:45:11
Договор за обособена поз. 2 - 25.02.2015 16:45:47
Договор за обособена поз. 3 - 25.02.2015 16:45:52

Освобождаване на гаранциите за участие - 05.03.2015 16:35:07

Информация за плащане - 26.01.2016 16:10:49

Информация за плащане - 26.01.2016 16:17:04

Информация за плащане - 26.04.2016 14:51:16

Информация за плащане -26.04.2016 14:53:13

Информация за плащане -26.04.2016 14:55:48

Информация за плащане - 15.12.2016  13:49:20

Информация за плащане - 15.12.2016 13:56:17

Информация за плащане - 15.12.2016  14:03:23

Информация за плащане - 15.12.2016  14:32:18

Информация за плащане - 28.02.2017 16:40:29

Информация за плащане -28,02,2017 16:42:45

Информацция за плащане -01.06.2017 13:22:59

Информация за плащане 01.06.2017 13:26:15

Информация за плащане 01.06.2017 13:27:46

Информация за плащане 12.09.2017 10:12:12

Информация за плащане 12.09.2017 10:14:38

Информация за плащане 12.09.2017 10:16:26

Допълнително споразумение - 11.09.2018 08:21:08

Информация за плащане 17,01,2019 10:58:38

Информация за плащане 17,01,2019 11:00:40

Информация за плащане 17,01,2019 11:01:58

Информация за плащане 17,01,2019 11:03:27

Информация за плащане 17,01,2019 11:04:56

Допълнително споразумение към договор VII-34-20 20.02.2019 15:54:09

Допълнително споразумение към договор VII-34-19 20.02.2019 15:54:42

Допълнително споразумение към договор VII-34-22 22.02.2019 11:02:38

Допълнително споразумение към договор VII-34 -23 22.02.2019 11:03:22

Обявление на приключване на договор VII-34-2 - 20.03.2019 16:17:42

Информация за гаранция 25,03,2019 14:52:59

Допълнително споразумение към договор VII-34-63 - 26.09.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-64 - 26.09.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-65 - 10.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-66 - 10.10.2019

Допълнително споразумение към договор VII-34-22 - 28.02.2020

Допълнително споразумение към договор VII-34-23 - 28.02.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии