Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

Дата: 21.10.2014 15:11:39

Номер в РОП: 00684-2014-0027

Обявление за обществена поръчка

Решение номер VII-33-2 от 22.10.2014 г.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 10:00

Място
Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители

Документация - 23.10.2014 10:03:35
Техническа спецификация - 23.10.2014 10:06:51
Техническо предложение - 23.10.2014 10:06:57
Ценово предложение - 23.10.2014 10:07:06

Протокол - 18.11.2014 16:13:33
Доклад - 18.11.2014 16:14:38

Протокол VII-33-8/26.11.2014 г. 11:28:43
Доклад VII-33-7/26.11.2014 г.11:28:55
Решение VII-33-9/27.11.2014 г. - 28.11.2014 09:53:22

Отваряне на ценови предложения -18.11.2014 16:14:40
На 21.11.2014 г. от 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец“

Договор - 18.12.2014 17:11:31

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 18.12.2014 17:15:16

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - 14.01.2015 14:44:39

Информация за извършено плащане -04,08,2015 15:27:09

Информация за извършено плащане -04,08,2015 15:38:13

Информация за плащане -22.04.2016 15:34:48

Обявление за прекратяване на договора -13.06.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Искра Такева
Физикална и рехабилитационна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии