„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Дата: 12.04.2016 13:30:30

Номер в РОП: 00684-2016-0017

Обявление за обществена поръчка VII-23-1 от 14.04.2016 г. - 14.04.2016 15:42:30

Решение VII- 23 -2 от 14.04.2016 г. - 14.04.2016 15:42:06

Документация - 14.04.2016 15:42:47

Техническа спецификация - 14.04.2016 15:44:08

Техническо предложение - 14.04.2016 15:44:25

Ценово предложение - 14.04.2016 15:44:41

Срок за получаване на оферти: 26.05.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:30

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Отваряне на ценови предложения:

На 10.06.2016 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Протокол VII-23-7/07.06.2016 г. - 16.06.2016 14:22:59

Протокол VII-23-9/16.06.2016 г. - 16.06.2016 14:23:34

Решение VII-23-10/16.06.2016 г. - 16.06.2016 14:24:51

Договор VII-23-15/06.07.2016 г. - 14.07.2016 13:47:07

Договор VII-23-16/13.07.2016 г. - 14.07.2016 13:47:28

Информация за сключен договор - 14.07.2016 15:36:54

Информация за гаранция 14.07.2016 16:18:00

Информация за плащане 27,03,2018 10:25:51

Обявление за приключване на договор VII-23-15 - 27.03.2018 15:18:19

Информация за гарнция 28.03.2018 13:48:56« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Щерю Бояджиев
Отделение по неонатология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии