“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Дата: 30.03.2016 09:15:50

Номер в РОП: 00684-2016-0013
Обявление за обществена поръчка VII-19-1 от 01.04.2016 г. -01.04.2016 14:56:48

Решение VII- 19 -2 от 01.04.2016 г. - 01.04.2016 14:57:17
Документация - 01.04.2016 14:57:46
Техническа спецификация - 01.04.2016 14:58:01
Техническо предложение - 01.04.2016 14:58:20
Ценово предложение - 01.04.2016 14:58:31
Срок за получаване на оферти: 03.05.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 10:00  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническото предложение на участника:

Участник                                                      Комплексна оценка на техническото предложение

"Медилон" ЕООД                                           30 точки

 


Отваряне на ценови предложения:

На 14.05.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Протокол VII-19-6/11.05.2016 г. - 30.05.2016 14:58:05

Протокол VII-19-8/26.05.2016 г. - 30.05.2016 14:58:47

Решение VII-19-9/30.05.2016 г. - 30.05.2016 14:59:03

Договор VII-19-12/22.06.2016 г. - 22.06.2016 15:31:19

Информация за сключен договор - 22.06.2016 15:31:12

иНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ -27.06.2016 14:14:37

Информация за плащане - 15.12.2016  13:43:09

Информация за плащане 22.12.2016  14:56:28

Информация за плащане 11.08.2018 15:16:19

Информация за гаранция 30,04,2018 10:01:24

Информация за плащане 17,01,2019 10:56:29

Обявление за приключен договор 18.01.2019 14:47:35« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии