“Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции”

Дата: 14.03.2016 16:06:41

Номер в РОП: 0684-2016-0011
Обявление за обществена поръчка VII-17-1 от 14.03.2016 г. - 14.03.2016 16:03:47
Решение VII-17-2 от 14.03.2016 г. - 14.03.2016 16:03:20
Документация - 14.03.2016 16:04:06
Техническа спецификация - 14.03.2016 16:04:18
Техническо предложение - 14.03.2016 16:04:37
Ценово предложение - 14.03.2016 16:04:54
Срок за получаване на оферти: 13.04.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 14.04.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците:

 

Обособена позиция                                                        Участник                           Комплексна                                                                                                                                                оценка на                                                                                                                                                  техническото                                                                                                                                           предложение

 

1. „Абонаментно сервизно                                              Медиком 2000 ООД              40 поддържане  с доставка на                                                                                                            резервни части  на                                                                                                                         Магнитно-резонансен томограф"

2. „Абонаментно сервизно                                             Медиком 2000 ООД              40

поддържане  с доставка на                                                                                                                    резервни части  на Компютърен томограф                                                                                (скенер) и Рентгенови апарати"

3 „Абонаментно сервизно поддържане                          Медиком 2000 ООД              40

с доставка на резервни части  на                                                                                          Ангиографски апарати"

На 28.04.2016 г. в 10,00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика  в Университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части,  за срок от 12 месеца, по обособени позиции”

Решение за промяна VII-17-11/30.05.2016 г. - 30.05.2016 15:42:07

Съобщение: На основание решение за промяна VII-17-11/30.05.2016 г., в документацията на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика в университетска болница „Лозенец”, с доставка на резервни части, за срок от 12 месеца, по обособени позиции” са направени промени в т. 2 Обхват и основни параметри на обществената поръчка от раздел I ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и т. 7.4. Специални изисквания към участниците, във връзка с техните технически и професионални възможности за изпълнение на обществената поръчка и в Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника от Раздел IV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА.

Документацията с направените корекции можете да изтеглите от тук:

Документация - 30.05.2016 15:42:30

Техническа спецификация - 30.05.2016 15:42:52

Срокът за подаване на оферти е удължен до 27.06.2016 г. 16,30 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 28.06.2016 г. в 10,00 ч.

Решение за прекратяване VII-17-13/23.06.2016 г.- 23.06.2016 15:10:05

Информация за гаранция 11.07.2016 09:38:13
« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии