“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

Дата: 07.03.2016 09:24:55

Номер в РОП: 00684-2016-0010
Обявление за обществена поръчка VII-15-1 от 10.03.2016 г. -10.03.2016 15:06:44

Решение VII- 15 -2 от 10.03.2016 г. - 10.03.2016 15:07:15
Документация - 10.03.2016 15:07:30
Техническа спецификация - 10.03.2016 15:07:42
Техническо предложение - 10.03.2016 15:07:59
Ценово предложение - 10.03.2016 15:08:11
Срок за получаване на оферти: 19.04.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 20.04.2016 г.  Час: 10:30  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Отваряне на ценови предложения:

На 18.05.2016 г. в 10.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

Информация за освобождаване на гаранция - 20.05.2016 10:53:39

Доклад VII- 15 -7 - 07.06.2016 15:13:55

Протокол VII- 15 -8 - 07.06.2016 15:20:58

Доклад VII- 15 -10 - 07.06.2016 15:21:13

Протокол VII- 15 -11 - 07.06.2016 15:21:26

Решение за прекратяване VII- 15 -12 - 07.06.2016 15:21:45

иНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 27.06.2016 13:45:49« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии