“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”

Дата: 18.01.2016 08:39:04

 

Номер в РОП: 0684-2016-0005
Обявление за обществена поръчка VII-5-1 от 20.01.2016 г. - 20.01.2016 15:41:20
Решение VII-5-2 от 20.01.2016 г. - 20.01.2016 15:41:41

Документация - 20.01.2016 15:36:31
Техническа спецификация - 20.01.2016 15:37:00 
Техническо предложение - 20.01.2016 15:37:22 
Ценово предложение - 20.01.2016 15:37:34 
Срок за получаване на оферти: 15.02.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 16.02.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Разяснение VII-5-4 04.02.2016 14:58:43

Доклад VII-5-22 08.03.2016 16:11:44

Протокол VII-5-23 08.03.2016 16:12:18

Информация за гаранция 29.03.2016 14:42:16

Резултати от комплексната оценката на техническите предложения на участниците - 12.05.2016 13:52:34

Отваряне на ценови предложения:

На 16.05.2016 г. в 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”

Протокол VII-5-61 - 07.06.2016 16:57:07

Протокол VII-5-74 - 07.06.2016 16:57:26

Решение VII-5-75 - 07.06.2016 16:57:51

Решение за частично прекратяване VII-5-87/20.06.2016 г. - 20.06.2016 16:24:33

Решение за частично прекратяване VII-5-88/20.06.2016 г. - 20.06.2016 16:25:02

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 27.06.2016 14:07:34

Информация за гаранция 27.07.2016 13:13:37

Договор VII-5-97 - 28.07.2016 16:40:45

Договор VII-5-98 - 28.07.2016 16:41:03

Договор VII-5-99 - 28.07.2016 16:41:27

Договор VII-5-101 - 28.07.2016 16:41:39

Договор VII-5-102 - 28.07.2016 16:41:53

Договор VII-5-103 - 28.07.2016 16:42:06

Договор VII-5-104 - 28.07.2016 16:42:22

Договор VII-5-105 - 28.07.2016 16:42:37

Договор VII-5-106 - 28.07.2016 16:43:13

Договор VII-5-107 - 28.07.2016 16:43:26

Договор VII-5-108 - 28.07.2016 16:43:42

Договор VII-5-109 - 28.07.2016 16:43:59

Договор VII-5-110 - 28.07.2016 16:44:15

Договор VII-5-113 - 28.07.2016 16:44:31

Договор VII-5-114 - 28.07.2016 16:44:52

Договор VII-5-115 - 28.07.2016 16:45:10

Договор VII-5-116 - 28.07.2016 16:45:27

Договор VII-5-117 - 28.07.2016 16:45:43

Договор VII-5-118 - 28.07.2016 16:45:58

Договор VII-5-119 - 28.07.2016 16:46:19

Договор VII-5-120 - 28.07.2016 16:46:36

Договор VII-5-121 - 28.07.2016 16:46:51

Договор VII-5-122 - 28.07.2016 16:47:06

Договор VII-5-123 - 28.07.2016 16:47:33

Договор VII-5-124 - 28.07.2016 16:47:51

Договор VII-5-125 - 28.07.2016 16:48:09

Договор VII-5-126 - 28.07.2016 16:48:24

Договор VII-5-127 - 28.07.2016 16:48:39

Договор VII-5-134 - 28.07.2016 16:48:55

Договор VII-5-135 - 28.07.2016 16:49:09

Договор VII-5-137 - 28.07.2016 16:49:27

Договор VII-5-138 - 28.07.2016 16:49:44

Договор VII-5-139 - 28.07.2016 16:50:02

Обявление за възложена поръчка - 28.07.2016 16:50:18

Информация за плащане - 16.12.2016  11:29:34

Информация за плащане 16.12.2016  11:35:10

Информация за плащане 16.12.2016  11:43:02

Информация за плащане 16.12.2016  12:00:06

Информация за плащане 16.12.2016  13:09:03

Информация за плащане 16.12.2016  13:46:31

Информация за плащане 16.12.2016 13:49:36

Информация за плащане 16.12.2016  13:52:29

Информация за плащане 16.12.2016  13:59:40

Информация за плащане 16.12.2016  17:18:50

Информация за плащане 16.12.2016  17:24:14

Информация за плащане 16.12.2016  17:36:55

Информация за плащане 16.12.2016  17:39:44

Информация за плащане 16.12.2016  17:42:41

Информация за плащане 16.12.2016  17:45:32

Информация за плащане 16.12.2016  17:48:33

Информация за плащане 16.12.2016  17:51:00

Информация за плащане 16.12.2016  17:53:25

Информация за плащане 16.12.2016  17:59:24

Информация за плащане 20.12.2016 9:25:51

Информация за плащане 22.12.2016 13:52:55

Информация за плащане 22.12.2016 14:40:32

Информация за плащане 22.12.2016 14:50:05

Информация за плащане 22.12.2016 14:53:39

Информация за плащане 05.01.2017 10:14:31

Допълнително споразумение към договор VII-5-101 19.06.2017 13:03:36

Допълнително споразумение към договор VII-5-102 19.06.2017 13:04:12

Допълнително споразумение към договор VII-5-103 19.06.2017 13:04:37

Допълнително споразумение към договор VII-5-104 19.06.2017 13:05:04

Допълнително споразумение към договор VII-5-105 19.06.2017 13:05:38

Допълнително споразумение към договор VII-5-106 19.06.2017 13:05:57

Допълнително споразумение към договор VII-5-107 19.06.2017 13:06:09

Допълнително споразумение към договор VII-5-108 19.06.2017 13:06:24

Допълнително споразумение към договор VII-5-109 19.06.2017 13:06:43

Допълнително споразумение към договор VII-5-110 19.06.2017 13:07:08

Допълнително споразумение към договор VII-5-113 19.06.2017 13:07:29

Допълнително споразумение към договор VII-5-114 19.06.2017 13:07:49

Допълнително споразумение към договор VII-5-135 19.06.2017 13:08:10

Допълнително споразумение към договор VII-5-134 21.06.2017 09:08:29

Допълнително споразумение към договор VII-5-137 21.06.2017 09:10:27

Допълнително споразумение към договор VII-5-138 21.06.2017 09:10:49

Допълнително споразумение към договор VII-5-139 21.06.2017 09:11:05

Допълнително споразумение към договор VII-5-115 21.06.2017 09:11:23

Допълнително споразумение към договор VII-5-97 21.06.2017 09:09:51

Допълнително споразумение към договор VII-5-99 - 28.06.2017 17:09:17

Допълнително споразумение към договор VII-5-98 - 28.06.2017 17:09:52

Допълнително споразумение към договор VII-5-121 - 28.06.2017 17:10:19

Допълнително споразумение към договор VII-5-120 - 28.06.2017 17:10:34

Допълнително споразумение към договор VII-5-119 - 28.06.2017 17:10:50

Допълнително споразумение към договор VII-5-118 - 28.06.2017 17:11:04

Допълнително споразумение към договор VII-5-117 - 28.06.2017 17:15:49

Допълнително споразумение към договор VII-5-116 - 28.06.2017 17:16:16

Допълнително споразумение към договор VII-5-123 - 28.06.2017 17:16:33

Допълнително споразумение към договор VII-5-124 - 28.06.2017 17:16:50

Допълнително споразумение към договор VII-5-125 - 28.06.2017 17:17:15

Допълнително споразумение към договор VII-5-127 - 28.06.2017 17:17:32

Допълнително споразумение към договор VII-5-126 - 28.06.2017 17:17:46

Допълнително споразумение към договор VII-5-122 - 28.06.2017 17:17:59

Информация за плащане 05.07.2017 08:30:32

Информация за плащане 05.07.2017 08:45:58

Информация за плащане 05.07.2017 08:47:57

Информация за плащане 05.07.2017 08:49:29

Информация за плащане 05.07.2017 08:51:04

Информация за плащане 21,09,2017 14:22:16

Допълнително споразумение към договор VII-5-116/11.07.2016 г. - 21.11.2017 09:49:00

Допълнително споразумение към договор VII-5-138/19.07.2016 г. - 23.11.2017 10:05:12

Допълнително споразумение към договор VII-5-108/01.07.2016 г. - 23.11.2017 10:05:50

Допълнително споразумение към договор VII-5-113/07.07.2016 г. - 23.11.2017 10:06:10

Допълнително споразумение към договор VII-5-107/01.07.2016 г. - 23.11.2017 10:06:25

Допълнително споразумение към договор VII-5-126/12.07.2016 г. - 23.11.2017 10:06:42

Допълнително споразумение към договор VII-5-122/12.07.2016 г. - 23.11.2017 10:08:02

Информация за плащане 11.01.2018 15:36:55

Информация за плащане 11.01.2018 15:38:28

Информация за изпълнен договор VII-5-109 - 23.01.2018 16:38:48

Информация за плащане 01,02,2018 09:17:06

Информация за плащане 01,02,2018 09:19:41

Информация за плащане 01,02,2018 09:21:23

Информация за плащане 27,03,2018 09:38:50

Информация за плащане 27,03,2018 09:49:13

Информация за плащане 27,03,2018 09:51:25

Информация за плащане 27,03,2018 09:55:36

Информация за плащане 27,03,2018 09:17:32

Информация за плащане 27,03,2018 09:52:22

Обявление за приключване на договор VII-5-97 27.03.2018 15:17:00

Информация за гарнция 28,03,2018 13:47:23

Информация за гаранция 30,04,2018 09:24:37

Информация за плащане 31.07.2018 09:10:11

Обявление за приключване на договор VII-5-134 31.07.2018 15:28:45

Информация за плащане 17,01,2019 09:16:14

Информация за плащане 17,01,2019 09:18:16

Информация за плащане 17,01,2019 09:18:16

Информация за плащане 17,01,2019 09:21:18

Информация за плащане 17,01,2019 09:23:06

Информация за плащане 17,01,2019 09:24:44

Информация за плащане 17,01,2019 09:26:40

Обявление за приключване на договор VII-5-115 22.01.2019 14:29:23

Обявление за приключване на договор VII-5-135 22.01.2019 14:30:08

Информация за плащане 24,01,2019 09:06:37

Информация за плащне 24,01,2019 09:08:10

Информация за плащане 24,01,2019 09:09:30

Информация за плащане 24,01,2019 09:11:07

Информация за плащане 24,01,2019 09:11:42

Информация за плащане 25,01,2019 08:43:52

Информация за плащане 25,01,2019 08:45:56

Информация за плащане 25,01,2019 08:47:19

Информация за плащане 25,01,2019 08:48:46

Информация за плащане 25,01,2019 09:43:51

Информация за плащане 25,01,2019 09:45:49

Информация за плащане 25,01,2019 09:47:17

Информация за плащане 25,01,2019 09:48:42

Информация за плащане 25,01,2019 09:50:17

Информация за плащане 25,01,2019 09:51:38

Информация за плащане 25,01,2019 09:53:47

Обявление за приключване на договор VII-5-114 -  05.02.2019 15:14:22

Обявление за приключване на договор VII-5-110 -  05.02.2019 15 15:48

Обявление за приключване на договор VII-5-108 -  05.02.2019 15:17:09

Обявление за приключване на договор VII-5-106 -  05.02.2019 15:18:12

Обявление за приключване на договор VII-5-105 -  05.02.2019 15:19:21

Обявление за приключване на договор VII-5-104 -  05.02.2019 15:20:26

Обявление за приключване на договор VII-5-103 -  05.02.2019 15:21:33

Обявление за приключване на договор VII-5-102 -  05.02.2019 15:23:00

Обявление за приключване на договор VII-5-107 -  05.02.2019 15:23:00

Обявление за приключване на договор VII-5-101 - 05.02.2019 15:26:22

Обявление за приключване на договор VII-5-139 - 05.02.2019 15:28:09

Обявление за приключване на договор VII-5-113 05.02.2019 15:29:07

Обявление за приключване на договор VII-5-138 05.02.2019 15:30:49

Обявление за приключване на договор VII-5-137 - 05.02.2019 15:31:39

Обявление за приключване на договор VII-5-124 -  05.02.2019 15:32:26

Обявление за приключване на договор VII-5-125 05.02.2019 15:33:16

Обявление за приключване на договор VII-5-126 05.02.2019 15:35:13

Обявление за приключване на договор VII-5-122 05.02.2019 15:36:19

Обявление за приключване на договор VII-5-127 -  05.02.2019 15:37:20

Обявление за приключване на договор VII-5-123 -  05.02.2019 15:38:31

Обявление за приключване на договор VII-5-99 -  05.02.2019 15:39:45

Обявление за приключване на договор VII-5-98 -  05.02.2019 15:40:40

Обявление за приключване на договор VII-5-121 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-118 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-116 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-117 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-119 - 18.10.2019

Обявление за приключване на договор VII-5-120 - 18.10.2019

 « Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии